Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-294 2019-08-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ KOREGAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS

                                                                                                                              Projektas

2019-08-16 Nr. TŽ-294

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ KOREGAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO  IR JOS VEIKLOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 33 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2019-08-13 raštą Nr. VD-2553 (6.39) „Dėl delegavimo“, grupės narių sutikimus, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“, koregavimo darbo grupę:

grupės vadovas – Vytuolis Valūnas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas;

grupės vadovo pavaduotoja – Rimvyda Ališauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;

grupės nariai:

Laimutė Jasiniauskienė, profesinės sąjungos „Solidarumas“ Pietų Lietuvos regiono narė, Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ profesinės sąjungos pirmininkė, Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Viltautė Jasiūnienė, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Inesa Kazakevičiūtė-Večkienė, Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos narė, mokinių tėvų atstovė;

Milda Kochanskienė, Alytaus miesto savivaldybės švietimo tarybos pirmininkė, mokytojų atstovė, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Edita Matulevičienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus miesto skyriaus pirmininkė, Alytaus Dainavos progimnazijos direktorė;

Klėja Merčaitytė, Alytaus miesto savivaldybės mokinių tarybos pirmininkė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokinė;

Silvija Peštenienė, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, l. e. direktoriaus pareigas;

Meilė Platūkienė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus miesto skyriaus pirmininkė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos etikos mokytoja metodininkė;

Erika Poškevičienė, Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktorių atstovė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorė;

Virginijus Skroblas, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius;

Vilija Sušinskienė, Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos Alytaus miesto skyriaus pirmininkė, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė;

prof. dr. Aldona Vilkelienė, Alytaus muzikos mokyklos direktorė;

Romualdas Zdanavičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

2.       Įpareigoti šio sprendimo 1 punktu sudarytą darbo grupę iki 2019 m. spalio 15 d. įskaitytinai parengti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-169 patvirtino Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo projektą ir pateikti jį Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

                     3. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

                     3.1. nuo 2019 m. spalio 16 d. iki 2020 m. sausio 2 d. įskaitytinai organizuoti pakoreguoto Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų projekto viešąjį svarstymą ir suderinti jį su Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis;

3.2. nuo 2020 m. vasario 4 d. iki 2020 m. vasario 18 d. įskaitytinai teikti pakoreguotą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų projektą svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetams.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ KOREGAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO  IR JOS VEIKLOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-16

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimas parengtas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių  formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“. Šių taisyklių 33 punkte nurodyta, kad savivaldybių mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų projektus rengia ir įgyvendina savivaldybės.

Šio sprendimo projekto tikslas – sudaryti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo darbo grupę, nurodyti laiką, iki kada ši darbo grupė turi parengti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo projektą, pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui  organizuoti pirmiau paminėto dokumento svarstymo procedūras. 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2018 m. Lietuvos savivaldybių indekso tyrime Alytaus miesto savivaldybės prasčiausias vertinimas suteiktas „švietimo“ srityje. Mūsų mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatyvumas mažesnis už šalies vidurkį. Alytaus miesto savivaldybės mokyklų abiturientai vidutiniškai surinko 48,8 balo lyginant su 52,6 šalies vidurkiu, taip pat vienam mokiniui teko daugiausiai mokyklų ploto. Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos galimybių studijos, kurią parengė UAB „FINDEP“, duomenimis, bendrojo ugdymo mokyklų užpildymas Alytaus mieste – 59,77 proc. Mokinių skaičius Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose ženkliai sumažėjo: 2002 m. buvo 13 321 mokinys, o 2018 m. 6 825 mokiniai (sumažėjo 51,2 proc.). Tai lėmė didesnes mokyklų infrastruktūros išlaikymo sąnaudas – Alytaus miesto savivaldybė  iš biudžeto švietimui skyrė 2017 m. – 23199,3 tūkst. Eur, 2018 m. – 23722,3 tūkst. Eur, 2019 m. 26398,5 tūkst. Eur. Dėl tinkamai nesutvarkyto švietimo įstaigų tinklo savivaldybei 2019 m. iš biudžeto reikėjo pridėti 807,6 tūkst. Eur.

Mokyklų tinklo tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą valstybei ir savivaldybei pakeliamą kainą. Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo efektyvumas yra susijęs su mokyklų dydžiais, mokyklų patalpų užpildymu, vidutinėmis vieno mokinio ugdymo išlaidomis.

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo projekte bus pagrindžiama švietimo tinklo numatoma kaita, prioritetai, pagrindinių rezultatų rodikliai, tinklo pertvarkos vertinimas. Bus koreguojami šio plano priedai: Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planas; Mokytojų kvalifikacijos atnaujinimo ir įdarbinimo 2016–2020 metais galimybių planas; Mokinių vežiojimo užtikrinimo planas. Parengtas pirmiau paminėto plano koregavimo projektas bus viešai svarstomas, derinamas su įvairiomis interesų grupėmis pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, su bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėmis ir tobulinamas atsižvelgiant į šių bendruomenių ir kitų suinteresuotų institucijų pateiktus siūlymus.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarka leis sutaupytas lėšas panaudoti švietimo kokybei gerinti: švietimo vadybininkų, mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, ugdymo aplinkai modernizuoti, švietimo pagalbai mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims efektyvinti ir aukštesniems mokymosi rezultatams siekti.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Rasa Kuckailienė

 

Tel. (8 315) 55 184, el. p. rasa.kuckailiene@alytus.lt

Į pradžią