Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-293 2019-08-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS IR SCENOS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-08-16 Nr. TŽ-293

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS IR SCENOS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (juridinio asmens kodas 291055670) aktų salės ir scenos (pastato unikalus numeris  1193-2000-2016) paprastojo remonto projekto parengimui.

2. Pavesti Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai atlikti Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aktų salės ir scenos paprastojo remonto projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas, už jas apmokant gimnazijos lėšomis.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS IR SCENOS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO PARENGIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-16

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija (toliau – gimnazija) ir Punsko valsčius (Lenkijos Respublika) ne vėliau kaip iki 2019-09-30 įskaitytinai ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą. Projekto pavadinimas – Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“ (angl.  Joint youth employment initiative towards meeting the cross-border labour market needs).Viena projekto priemonė – gimnazijos aktų salės ir scenos remonto darbai.

Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, siekdama atnaujinti aktų salę ir sceną, prašo Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

                      1. Pritarti Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aktų salės ir scenos paprastojo remonto projekto parengimui.

2. Pavesti Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai atlikti Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aktų salės ir scenos paprastojo remonto projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

                      Aktų salės ir scenos paprastojo remonto projekto sprendiniais numatomi gimnazijos aktų salės (bendras plotas – 168,02 kv. m) ir scenos (bendras plotas – 25,81 kv. m) sienų, lubų ir grindų remonto darbai, elektros instaliacijos, apšvietimo ir įgarsinimo įrangos atnaujinimas, scenos pakylos, kondicionavimo sistemos įrengimas, kėdžių, durų, langų ritininių užuolaidų pakeitimas ir kiti paprastojo remonto darbai.

Gimnazijos aktų salės ir scenos paprastojo remonto projektas, kurio vertė 2,1 tūkst. Eur, būtų parengtas iš Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos asignavimų, paprastojo remonto darbai, kurių preliminari vertė 50,0 tūkst. Eur, būtų finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis.

 

 

 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas                                                                          Vytuolis Valūnas

 

Tel. (8 315) 55 177, el. p. vytuolis.valunas@alytus.lt

Į pradžią