Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-296 2019-08-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „PRIEINAMOS SVEIKATOS PASLAUGOS – GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS PASIENIO REGIONE“

                                                                                                                              Projektas

2019-08-16 Nr. TŽ-296

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „PRIEINAMOS SVEIKATOS PASLAUGOS – GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS PASIENIO REGIONE“

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015-12-15 sprendimu Nr. C(2015) 9279, Alytaus miesto savivaldybės taryba      n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1.   Pritarti projektui „Prieinamos sveikatos paslaugos – gyvenimo kokybės užtikrinimas pasienio regione“.

2.    Leisti naudoti VšĮ Alytaus poliklinikos sukauptas lėšas projektų bendrajam finansavimui ir kaip apyvartines lėšas, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

3.   Įpareigoti VšĮ Alytaus polikliniką užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

                                          

Savivaldybės meras                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „PRIEINAMOS SVEIKATOS PASLAUGOS – GYVENIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS PASIENIO REGIONE“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-16

(data)

Alytus

 

Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika, kaip  pagrindinė paramos gavėja, kartu su Balstogės universitetine ligonine (Lenkijos Respublika), kaip paramos gavėja, ne vėliau kaip iki 2019-09-30 ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą (4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019-06-10). ES parama – 85 proc. tinkamų išlaidų, 15 proc. nuosavas įnašas.

Informacija apie projektą, teikiamą pagal programos III prioritetinę kryptį – Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija:

Projekto pavadinimas – „Prieinamos sveikatos paslaugos – gyvenimo kokybės užtikrinimas pasienio regione“.

Pagrindinė paramos gavėja – Alytaus poliklinika.

Paramos gavėja – Balstogės universitetinė ligoninė (Lenkijos Respublika).

Projekto veiklos rūšys Alytaus mieste:

Atnaujintas laringologo kabinetas – apie 15 000 Eur.

Įsigyta LOR įranga – apie 90 000 Eur.

Įsigytos priemonės LOR kabinetui (kompiuteris, stalas, dokumentų spinta, kėdės, kondicionierius) – apie 8 000 Eur.

Suorganizuoti 3 seminarai gydytojams  – apie 7500 Eur.

Projekto dalyvių kelionių išlaidos (autobuso nuoma: Alytus–Balstogė–Alytus, 3 kelionės), kaina apie 1700 Eur.

Darbo užmokestis – apie 16 000 Eur.

Privalomosios pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą veiklos: projekto viešinimas (2 straipsniai regioninėje spaudoje), kaina apie 400 Eur; informacinė, atminimo lenta (1 vnt.), kaina apie 150 Eur; suvenyrai su programos logotipais, kaina apie 5000 Eur; projekto audito išlaidos, kaina apie 4000 Eur; atidarymo ir/ar baigiamoji konferencija (30–40 asm., patalpų nuoma, maitinimas, vertėjas, 1–2 lektoriai), kaina apie 8 000 Eur; pacientų patikros paslaugos –  apie 7000 Eur.

Bendra projekto vertė – apie 400 000 Eur.

Alytaus miestui tenkanti projekto dalis apie 200 000 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis 15 proc. –  30 000 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

VšĮ Alytaus poliklinika reikalingas 15% sąnaudas planuoja naudoti iš sutaupytų praėjusių laikotarpių sukaupto perviršio, gaunant einamųjų metų neigiamų finansinės veiklos rezultatą.

 

 

VšĮ Alytaus poliklinika direktorius                                                                          Marius Jasaitis

 

Vyriausiasis specialistas                                                                                                     Vilmantas Pajada

 

Tel. (8 315) 55 176, +370 698 71794, el. p. vilmantas.pajada@alytus.lt

Į pradžią