Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-295 2019-08-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO

                                                                                                                              Projektas

2019-08-16 Nr. TŽ-295

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-11-18 nutarimu Nr. 1531 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybei“, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 29.1 ir 38 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr. T-254 „Dėl Neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“, atsižvelgdama į UAB „Koslita“ 2019-05-13 prašymą Nr. S-19-47 ir 2019-05-23 prašymą Nr. S-19-56, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti be aukciono investuotojui – UAB „Koslita“ – 99 metams (naujų ilgalaikių sandėliavimo pastatų statybai) Alytaus pramonės parke, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje (žemės sklypo planas ir valstybinės žemės nuomos sutarties projektas pridedami), 19466 kv. m ploto žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1101/0001:1232), esantį Fortų g. 2, Alytaus mieste.

2. Nustatyti, kad:

2.1. žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo rinkos vertės pagal verčių žemėlapį;

2.2. žemės nuomos sutarties galiojimo pabaiga sutampa su Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarties pabaiga. Investicijų sutartis laikoma nutraukta (pasibaigusia) nuo valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą momento;

2.3. šis sprendimas yra valstybinės žemės nuomos sutarties su UAB „Koslita“ priedas.

3. Nurodyti, kad žemės sklypo nuomininkas:

3.1. laikytųsi nustatytų žemės sklypui specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimų;

3.2. savo lėšomis žemės sklype įsirengtų inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus;

3.3. žemės nuomos sutartis kontroliuojančiam asmeniui suteiktų informaciją apie sutarties vykdymą. Informacija apie padarytas investicijas suteikiama kas metai nuo žemės nuomos sutarties sudarymo dienos penkerius metus.

4. Sprendimas įsigalioja Alytaus miesto savivaldybei ir UAB „Koslita“ pasirašius investicijų sutartį.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-16

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į UAB „Koslita“ 2019-05-13 prašymą Nr. S-19-47 ir 2019-05-23 Prašymą Nr. S-19-56 išsinuomoti žemės sklypą Alytaus pramonės parke ir Ekonominės plėtros programos komisijos sprendimus, Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisijos posėdžio 2019-06-10 protokolą Nr. KPPt-231-(57.1.). UAB „Koslita“ planuoja pastatyti sandėliavimo paskirties pastatą, vykdyti logistikos bei buitinės chemijos produktų sandėliavimo veiklą ir sukurti 5 naujas darbo vietas ir investuoti 363 tūkst. Eur (7 241 euras į 1 arą).

Žemės sklypo rinkos vertė – 87 300 Eur, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis, nustatytas pagal VĮ Registrų centro suteikiamą neatlygintiną paslaugą pagal verčių žemėlapius (kopija pridedama). Vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (kopija pridedama) parengtas valstybinės žemės nuomos sutarties projektas.

Nuspręsta siūlyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai ne aukciono būdu leisti išsinuomoti (investuotojui) UAB „Koslita“ ir sudaryti valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį 99 metams naujų sandėliavimo ir administracinės paskirties pastatų statybai 19466 kv. m ploto žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1101/0001:1232), esantį Fortų g. 2, Alytaus mieste, Alytaus pramonės parke, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje. Parengtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB “Koslita“ investicijų sutarčiai.

PRIDEDAMA. Dokumentų kopijos, 15 lapų.

 

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                          Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-295 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
TŽ-295 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
TŽ-295 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
TŽ-295 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO- VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS
TŽ-295 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO-VIDUTINĖ RINKOS VERTĖ
Į pradžią