Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-282 2019-08-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-08 Nr. TŽ-282

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo  8 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

                             PATVIRTINTA

                  Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                  2019  m. rugpjūčio   d.

                                                                                                     sprendimu Nr.

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau – Bendruomeninių organizacijų taryba) nuostatai reglamentuoja Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymą, funkcijas, teises, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

                      2. Bendruomeninių organizacijų taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Jos nariams už dalyvavimą Bendruomeninių organizacijų tarybos veikloje ir už darbą joje nemokama. Bendruomeninių organizacijų tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

                      3. Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina, keičia ir pildo savivaldybės taryba savo sprendimu.

                      4. Bendruomeninių organizacijų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

                      5. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamos sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

                      6. Bendruomeninių organizacijų tarybos tikslas – skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

                      7. Įgyvendindama savo tikslą, Bendruomeninių organizacijų taryba vykdo šiuos uždavinius:

                      7.1. teikia savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;

                      7.2. teikia išplėstinėms seniūnaičių sueigoms pasiūlymus dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių ir komisijų darbe;

                      7.3. teikia savivaldybės institucijoms ir išplėstinėms seniūnaičių sueigoms pasiūlymus dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo, perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų.

                     

III SKYRIUS

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS TEISĖS

 

                      8. Bendruomeninių organizacijų taryba turi šias teises:

                      8.1. teikti pasiūlymus dėl savivaldybės teisės aktų, susijusių su bendruomeninių organizacijų veikla, rengiamų projektu;

                      8.2. teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl savivaldybės, jos institucijų ir bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimo;

                      8.3. kviesti į savo posėdžius valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, bendruomeninių ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus klausimams, susijusiems su Bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijų atlikimu, spręsti;

                      8.4. bendradarbiauti su kitomis savivaldybėje veikiančiomis patariamosiomis tarybomis;

                      8.5. naudotis kitomis teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                      9. 10-ties narių taryba 3 metams sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu. Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis narių skaičiumi  paskirstoma taip: 1/2 narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir 1/2 – bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. Bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma iš 5 savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų ir 5 bendruomeninių organizacijų atstovų, kuriuos deleguoja (po vieną atstovą) savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos šioms sritims: sveikatos ir socialinė sritys, verslo sritis, švietimo ir jaunimo sritis, kultūros sritis, sporto sritis. Esant nesutarimui ar gavus daugiau pasiūlymų, atstovus iš pateiktų siūlymų  išrenka ir deleguoja savivaldybės seniūnaičių sueiga.

                      10. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, o jeigu atstovus deleguoja seniūnaičių sueiga – seniūnaičių sueiga, vertina bendruomeninės organizacijos, deleguojančios savo atstovą į Bendruomeninių organizacijų tarybą, atitiktį bendruomeninės organizacijos apibrėžimams, numatytiems Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme. Jeigu nustatoma, kad bendruomeninė organizacija neatitinka įstatymuose nustatytų apibrėžimų, organizacija neturi teisės dalyvauti deleguojant į Bendruomeninių organizacijų tarybą, o jos pasiūlymai dėl kandidatų laikomi negaliojančiais. 

                      11. Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos forma yra posėdis ir sprendimai įforminami posėdžių protokolais. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokolai registruojami savivaldybės administracijos vieno langelio informacinėje sistemoje „Avilys“.

                      12. Posėdis laikomas įvykusiu ir teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Jei į posėdį atvyksta mažiau nei ½ tarybos narių, posėdis yra nukeliamas.

                      13. Bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius išrenkami per pirmąjį tarybos posėdį paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Pirmininku išrenkamas daugiausia balsų surinkęs tarybos narys. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), organizuojamas slaptas balsavimas dėl vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų. Pavaduotojas renkamas tarybos narių balsų dauguma. Jeigu renkant pavaduotoją balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia pirmininko balsas. Jei pirmininku išrenkamas savivaldybės institucijos atstovas, pavaduotoju turi būti išrinktas bendruomeninės organizacijos atstovas ir atvirkščiai.

                      14. Bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininko pareigos:

                      14.1. organizuoti Bendruomeninių organizacijų tarybos darbą;

                      14.2. šaukti Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauti. Pirmininkui nesant, posėdžiui pirmininkauja ir protokolus pasirašo jo pavaduotojas. Tarybos posėdis gali būti šaukiamas ir 1/3  tarybos narių prašymu; 

                      14.3. pasirašyti Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžių protokolus ir kitus su tarybos veikla susijusius dokumentus;

                      14.4. atstovauti Bendruomeninių organizacijų tarybai valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioti jai atstovauti kitus tarybos narius, pritarus Bendruomeninių organizacijų tarybos nariams.

                      15. Bendruomeninių organizacijų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje arba jis atšaukiamas delegavusios institucijos iniciatyva, taip pat jei tarybos nario atsistatydinimo reikalauja 1/2 tarybos narių.

                      16. Bendruomeninių organizacijų tarybos nariai privalo užtikrinti nešališkumą ir vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto tarybos veikloje. Jeigu tarybos posėdyje arba kitaip sprendžiamas, nagrinėjamas klausimas, susijęs su Bendruomeninių organizacijų tarybos nario privačiais interesais, galinčiais sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, arba jeigu yra kitų priežasčių, galinčių turėti įtakos klausimo nagrinėjimo nešališkumui, tarybos narys privalo apie tai informuoti pirmininką ir narius.

                      17. Bendruomeninių organizacijų tarybos sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaip ½ posėdyje dalyvaujančių tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus),  galutinis yra  Bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininko (jam nesant – pavaduotojo) balsas.

                      18. Jei Bendruomeninių organizacijų tarybos narys negali dalyvauti tarybos posėdyje, savo nuomonę svarstomu klausimu gali pareikšti el. paštu. Išsakyta nuomonė įrašoma į protokolą.

                      19. Bendruomeninių organizacijų tarybos darbą techniškai aptarnauja savivaldybės administracija.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      20. Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai tvirtinami ir keičiami Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

                      21. Bendruomeninių organizacijų tarybos nariai už teisės aktų pažeidimus įgyvendinant šiuos nuostatus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                      22. Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžių protokolai ir kiti veiklos dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-08

(data)

Alytus

 

                      Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 4 dalis nurodo, jog savivaldybių institucijos ir įstaigos formuoja ir įgyvendina bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, plėtros politiką. Įstatymo 8 straipsnis reglamentuoja savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymą ir jos veiklą. Įgyvendinant teisės aktų nuostatas, reikia sudaryti bendruomeninių organizacijų tarybą bei reglamentuoti jos veiklą Alytaus miesto savivaldybėje. Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma iš ne mažiau kaip ½  savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų ir ne mažiau kaip ½ bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų, taip pat nurodoma, kad savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Tarybos narių skaičius numatomas – 10. Todėl 5 atstovai turi būti iš bendruomeninių organizacijų (statusas privalo būti asociacija), kitus 5 deleguoja savivaldybės institucijos ir įstaigos.

                       

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Roberta Samuolytė-Kisielienė

 

Tel. (8 315) 56 661, +370 673 49698, el. p. roberta.kisieliene@alytus.lt

Į pradžią