Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-279 2019-08-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                  Projektas

2019-08-08 Nr. TŽ-279

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.        Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių:

1.1. 8.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„8.2. Tvarkyti želdinius:

8.2.1. šienauti visus žaliuosius plotus (pievas, vejas, kelkraščius, skiriamąsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga žolė ar piktžolės), šienaujama pagal poreikį (pagal tvarkymo lygį), jei yra žolės perteklius, jis sugrėbiamas ir išvežamas į kompostavimo aikšteles per 3 dienas po nupjovimo. Pirmą kartą žalieji plotai turi būti nušienauti ir žolės perteklius išvežtas iš teritorijos ne vėliau kaip iki birželio 10 dienos;

8.2.2. kirsti, genėti ar pertvarkyti medžius ir krūmus (saugotinų želdinių tvarkymui savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka gavus leidimą). Sklypai neturi būti apaugę savaiminės, atžalinės kilmės krūmais ir medžiais.“

1.2. 11 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11. Statinių savininkai ar asmenys, statinius valdantys nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir administratoriai, taip pat savininkai tų statinių, kuriuose yra sustabdyti statybos darbai ir (ar) statiniai yra užregistruoti Registrų centre kaip nebaigta statyba, privalo:“

1.3. 11.3 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11.3. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į nebaigtus statyti, užkonservuotus statinius, taip pat griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus, atskiras jų dalis, patalpas ar kaupti juose atliekas, aptvėrimas turi atrodyti taip, kad negadintų vaizdo ir kraštovaizdžio ir būti saugus. Alytaus miesto centrinės dalies urbanistinio kultūrinio draustinio teritorijoje esantys tokie pastatai, kurie nedera kraštovaizdyje architektūriniu stiliumi ir vizualiai teršia kraštovaizdį, privalo būti uždengti laikino dekoravimo tentu su vaizdiniais, suderintais su savivaldybės administracija. Jei statinys neuždengiamas gavus įspėjimą raštu per jame nurodytą terminą, savivaldybė uždengimą gali įrengti savo nuožiūra, išlaidos už uždengimo įrengimą iš atsakingų asmenų gali būti išieškomos teismo keliu.“

1.4. 11.5 punktą ir išdėstyti jį taip:

 „11.5. pagal poreikį prie statinių, valdomų nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, teisės aktų nustatyta tvarka įrengti vietas automobiliams statyti; technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.) įrengti, eksploatuoti ar naudoti galima tik gavus Saugaus eismo komisijos leidimą, jei tokios priemonės netrukdo kitiems eismo dalyviams ir nepažeidžia asmenų teisų pagal nustatytus servitutus. Techninės eismo reguliavimo priemonės gali būti įrengiamos tik esant visų suinteresuotų asmenų pritarimui, be to asmenys privalo užtikrinti, kad techninės eismo reguliavimo priemonės netrukdys vykdyti reikalingų funkcijų skubios pagalbos atveju, taip pat aptarnaujančiam transportui ar avarinėms tarnyboms. Tuo atveju, jei techninė eismo reguliavimo priemonė trukdo atitinkamoms tarnyboms vykdyti savo funkcijas, ji gali būti demontuota ar pašalinta nekompensuojant turtui padaryto nuostolio;“

1.5. 19 punktą ir išdėstyti jį taip:

 „19. Daugiabučių ir individualių namų bei garažų ir kitų pastatų (toliau – pastatų) savininkai privalo nuotekas tvarkyti:

                      19.1. esant galimybėms prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, prisijungus prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros;

                      19.2. nesant galimybių prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, laikydamiesi šių reikalavimų:

19.2.1. tualetai su kaupimo rezervuarais, individualios nuotekų tvarkymo sistemos su nuotekų valymu ir valytų nuotekų išleidimu į aplinką ar individualios sistemos su kaupimo rezervuarais turi būti įrengtos vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintų Nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės rekomendacijų Nr. R 22-00 reikalavimais;

19.2.2. pastato savininkas privalo turėti ir ne mažiau kaip vienerius metus saugoti dokumentus (nuotekų išvežimo ar analogišką sutartį, nuotekų perdavimo išvežimui aktus, važtaraščius ar kt., apmokėjimo už nuotekų išvežimą dokumentus), įrodančius, kad nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir (ar) septikų yra perduotos išvežti nuotekų vežimo paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui / įmonei;

19.2.3. pastatų savininkai privalo sudaryti sutartis su nuotekų vežimo paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu / įmone, turinčiu teisę verstis tokia veikla.“

1.6. 31.50 punktą ir išdėstyti jį taip:

 „31.50. teršti aplinką nuotekomis; naudoti lauko tualetą, jei yra sudaryta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų;“

2.   Papildyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintas Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisykles 5.17 punktu ir jį išdėstyti taip:

„5.17.  Vizualioji (regimoji) tarša – kraštovaizdžio estetinę vertę mažinantys statiniai ar jų dalys (neišvaizdūs, nederantys kraštovaizdyje architektūriniu stiliumi), pradėti ir nebaigti statyti statiniai bei kiti apleisti statiniai ar jų dalys, vizualiai teršiantys kraštovaizdį, mažinantys rekreacinį potencialą, patrauklumą.“

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre, vietos žiniasklaidos priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-08

(data)

Alytus

 

 

 

                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. T-284 patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo pakeitimai yra daromi atsižvelgiant į šių taisyklių reikalavimus vykdančių ir kontroliuojančių asmenų pastabas, siekiant palengvinti jų taikymą, taip pat siekiant, kad siūlomuose keisti punktuose reikalavimų išdėstymas būtų tiksliau suprantamas gyventojams. Siūlomi pakeitimai ir detalūs jų paaiškinimai yra pateikti lentelėje (atlikti pakeitimai 3 stulpelyje įrašyti pasviruoju šriftu):

Eil Nr.

Esamas punktas

Siūloma punkto redakcija

Pastabos ir paaiškinimai

1

2

3

4

1.

8.2. šienauti visus žaliuosius plotus (pievas, vejas, kelkraščius, skiriamąsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga žolė ar piktžolės), šienaujama pagal poreikį (pagal tvarkymo lygį), jei yra žolės perteklius, jis sugrėbiamas ir išvežamas į kompostavimo aikšteles per 3 dienas po nupjovimo, bet ne vėliau, kaip iki birželio 10 dienos;

8.2. Tvarkyti želdinius:

8.2.1. šienauti visus žaliuosius plotus (pievas, vejas, kelkraščius, skiriamąsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga žolė ar piktžolės), šienaujama pagal poreikį (pagal tvarkymo lygį), jei yra žolės perteklius, jis sugrėbiamas ir išvežamas į kompostavimo aikšteles per 3 dienas po nupjovimo. Pirmą kartą žalieji plotai turi būti nušienauti ir žolės perteklius išvežtas iš teritorijos ne vėliau, kaip iki birželio 10 dienos;

8.2.2. kirsti, genėti ar pertvarkyti medžius ir krūmus (saugotinų želdinių tvarkymui savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka gavus leidimą). Sklypai neturi būti apaugę savaiminės, atžalinės kilmės krūmais ir medžiais.

Punkto papildymas siūlomas atsižvelgiant į tai, kad kai kurie sklypų savininkai nurodytą datą įvairiai interpretuodavo, todėl pabrėžiama, kad iki birželio 10 d. sklypai turi būti nušienauti pirmą kartą. Taip pat išskiriama medžių ir krūmų priežiūra, nes neprižiūrimuose arba nepakankamai prižiūrimuose sklypuose per ilgą laiką priauga medžių ir krūmų, kurie taip pat gadina teritorijų vaizdą. Vadovaudamiesi šiuo punktu sklypų savininkai turės pareigą rūpintis savo sklypo medžiais bei krūmais, taip pat, esant poreikiui ir gavus leidimą, juos išpjauti arba genėti.

2.

11. Statinių savininkai ar asmenys, statinius valdantys nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir administratoriai privalo:

11. Statinių savininkai ar asmenys, statinius valdantys nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir administratoriai, taip pat savininkai tų statinių, kuriuose yra sustabdyti statybos darbai ir (ar)statiniai yra užregistruoti Registrų centre kaip nebaigta statyba, privalo:

Punkto pakeitimas siūlomas atsižvelgiant į tai, kad yra susiduriama su atvejais, kai statybos darbai nevyksta, bet statinys dar nebaigtas, tačiau neįmanoma nustatyti nei statybos vadovo, jei darbus vykdė juridinis asmuo, nei darbus organizavusio  fizinio asmens (kurių pareigos yra numatytos 10 punkte), taip pat patikslintas bendrijos atvejis.

3.

11.3. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus, atskiras jų dalis, patalpas ar kaupti juose atliekas, aptvėrimas turi atrodyti taip, kad negadintų vaizdo ir kraštovaizdžio ir būti saugus. Alytaus miesto centrinės dalies urbanistinio kultūrinio draustinio teritorijoje esantys tokie pastatai privalo būti uždengti laikino dekoravimo tentu su vaizdiniais, suderintais su savivaldybės administracija;

11.3. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į nebaigtus statyti, užkonservuotus statinius, taip pat griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus, atskiras jų dalis, patalpas ar kaupti juose atliekas, aptvėrimas turi atrodyti taip, kad negadintų vaizdo ir kraštovaizdžio ir būti saugus. Alytaus miesto centrinės dalies urbanistinio kultūrinio draustinio teritorijoje esantys tokie pastatai, kurie nedera kraštovaizdyje architektūriniu stiliumi ir vizualiai teršia kraštovaizdį, privalo būti uždengti laikino dekoravimo tentu su vaizdiniais, suderintais su savivaldybės administracija. Jei statinys neuždengiamas gavus įspėjimą raštu per jame nurodytą terminą, savivaldybė uždengimą gali įrengti savo nuožiūra, išlaidos už uždengimo įrengimą iš atsakingų asmenų gali būti išieškomos teismo keliu.

Punkto reikalavimai patikslinami, kad apimtų ir didesnę statinių grupę, taip pat patikslinta, kokiems pastatams taikomi griežtesni aptvėrimo reikalavimai ir nustatyti tolesni veiksmai, jei savininkai nesilaiko nustatytų reikalavimų.

4.

11.5. pagal poreikį prie statinių, valdomų nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, teisės aktų nustatyta tvarka įrengti vietas automobiliams statyti;

11.5. pagal poreikį prie statinių, valdomų nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, teisės aktų nustatyta tvarka įrengti vietas automobiliams statyti; technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.) įrengti, eksploatuoti ar naudoti galima tik gavus Saugaus eismo komisijos leidimą, jei tokios priemonės netrukdo kitiems eismo dalyviams ir nepažeidžia asmenų teisių pagal nustatytus servitutus. Techninės eismo reguliavimo priemonės gali būti įrengiamos tik esant visų suinteresuotų asmenų pritarimui, be to asmenys privalo užtikrinti, kad techninės eismo reguliavimo priemonės netrukdys vykdyti reikalingų funkcijų skubios pagalbos atveju, taip pat aptarnaujančiam transportui ar avarinėms tarnyboms. Tuo atveju, jei techninė eismo reguliavimo priemonė trukdo atitinkamoms tarnyboms vykdyti savo funkcijas, ji gali būti demontuota ar pašalinta nekompensuojant turtui padaryto nuostolio;

Punkto reikalavimas papildytas atsižvelgiant į gyventojų poreikius, taip pat į tai, kad nereguliuojamai įrengiamos techninės eismo reguliavimo priemonės gali pažeisti kitų gyventojų interesus.

5.

19. Daugiabučių ir individualių namų bei garažų ir kitų pastatų (toliau – pastatų) savininkai privalo nuotekas tvarkyti, laikydamiesi šių reikalavimų nesant galimybių prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos:

19. Daugiabučių ir individualių namų bei garažų ir kitų pastatų (toliau – pastatų) savininkai privalo nuotekas tvarkyti:

19.1. esant galimybėms prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, prisijungus prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros;

19.2. nesant galimybių prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, laikydamiesi šių reikalavimų:

Punktas išskaidytas į du atvejus, nes pastaraisiais metais daugeliui individulių namų yra sudaryta galimybė pasijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, tačiau ne visi gyventojai tuo naudojasi.

6.

19.1. tualetai su kaupimo rezervuarais, individualios nuotekų tvarkymo sistemos su nuotekų valymu ir valytų nuotekų išleidimu į aplinką ar individualios sistemos su kaupimo rezervuarais turi būti įrengtos vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintų Nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės rekomendacijų Nr. R 22-00 reikalavimais;

19.2. pastato savininkas privalo turėti ir ne mažiau kaip vienerius metus saugoti dokumentus (nuotekų išvežimo ar analogišką sutartį, nuotekų perdavimo išvežimui aktus, važtaraščius ar kt., apmokėjimo už nuotekų išvežimą dokumentus), įrodančius, kad nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir (ar) septikų yra perduotos išvežti nuotekų vežimo paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui / įmonei;

19.3. pastatų savininkai privalo sudaryti sutartis su nuotekų vežimo paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu / įmone, turinčiu teisę verstis tokia veikla.

19.2.1. tualetai su kaupimo rezervuarais, individualios nuotekų tvarkymo sistemos su nuotekų valymu ir valytų nuotekų išleidimu į aplinką ar individualios sistemos su kaupimo rezervuarais turi būti įrengtos vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintų Nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės rekomendacijų Nr. R 22-00 reikalavimais;

19.2.2. pastato savininkas privalo turėti ir ne mažiau kaip vienerius metus saugoti dokumentus (nuotekų išvežimo ar analogišką sutartį, nuotekų perdavimo išvežimui aktus, važtaraščius ar kt., apmokėjimo už nuotekų išvežimą dokumentus), įrodančius, kad nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir (ar) septikų yra perduotos išvežti nuotekų vežimo paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui / įmonei;

19.2.3. pastatų savininkai privalo sudaryti sutartis su nuotekų vežimo paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu / įmone, turinčiu teisę verstis tokia veikla.

Atsižvelgiant į 9 punkto padalinimą į dvi dalis, atitinkamai pasikeitė 19.1, 19.2 ir 19.3 punktų numeracija.

7.

31.50. teršti aplinką nuotekomis;

31.50. teršti aplinką nuotekomis; naudoti lauko tualetą, jei yra sudaryta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų;

Atitinkamai 19 punkto reikalavimai perkelti į draudimus numatančią taisyklių dalį.

8.

nebuvo

5.17.  Vizualioji (regimoji) tarša – kraštovaizdžio estetinę vertę mažinantys statiniai ar jų dalys (neišvaizdūs, nederantys kraštovaizdyje architektūriniu stiliumi), pradėti ir nebaigti statyti statiniai bei kiti apleisti statiniai ar jų dalys, vizualiai teršiantys kraštovaizdį, mažinantys rekreacinį potencialą, patrauklumą.

Taisyklės papildomos punktu, kuriame apibrėžiama vizualiosios taršos sąvoka.

 

 

Miesto ūkio skyriaus vedėja                                                               Palmira Raškauskienė

Tel. (8 315) 55 113, +370 620 24019, el. p. palmira.raskauskiene@alytus.lt

Į pradžią