Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-274 2019-08-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-07 Nr. TŽ-274

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRA JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVA, SIEKIANT PATENKINTI TARPVALSTYBINIUS DARBO RINKOS POREIKIUS“

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015-12-15 sprendimu Nr. C(2015) 9279, Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti projektui „Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva, siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“.

2. Numatyti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės biudžete 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama;

2.2. apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

3. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRA JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVA, SIEKIANT PATENKINTI TARPVALSTYBINIUS DARBO RINKOS POREIKIUS“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-07

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus Adolfo RamanauskoVanago gimnazija ir Punsko valsčius (Lenkijos Respublika) ne vėliau kaip iki 2019-09-30 ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą (4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019-06-10). ES parama – 85 proc. tinkamų išlaidų, 15 proc. nuosavas įnašas.

Informacija apie projektą, teikiamą pagal programos 2 prioritetinę kryptį Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas:

                      Projekto pavadinimas – „Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva, siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius (angl. „Joint youth employment initiative towards meeting the cross-border labour market needs”).

Pagrindinė paramos gavėja – Alytaus Adolfo RamanauskoVanago gimnazija.

                      Paramos gavėjas – Punsko valsčius (Lenkijos Respublika).

Projekto veiklos rūšys.

Investicijos į infrastruktūrą (135 990,00 Eur):

- Alytaus Adolfo RamanauskoVanago gimnazijos aktų salės ir scenos remontas: sienų, lubų, grindų sceno pakylos remontas, apšvietimo ir įgarsinimo įrangos elementų, scenos uždangos, elektros instaliacijos, roletų, kondicionavimo sistemos įrengimas, salės kėdžių, durų pakeitimas. Remonto ir įrangos vertė kaina (90 100,00 Eur.);

- muzikos instrumentų įsigijimas (45 890,00 Eur.).

Projekto „minkštosios“ veiklos (59 010,00 Eur.):

- Karjeros konsultantų, verslumo įgūdžių ugdymo mokymų organizavimas, kūrybinio mąstymo ir savęs tobulinimo kūrybinių dirbtuvių organizavimas, kultūros renginių projektavimas, rengimas ir valdymas, kultūros ir kūrybinio sektoriaus karjeros dienų vykdymas, tarpvalstybinio kultūros ir kūrybos centro (unikalaus kultūros ir švietimo organizacijų bei darbo rinkos institucijų konsorciumo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, skatinančio tiesioginį dialogą, dalijimąsi įgūdžiais ir patirtimi) įsteigimas. Svetainės skirtos e. mokymuisi, keitimuisi patirtimi, dalijimuisi žiniomis, darbo galimybių mainų vykdymui sukūrimą (32 010,00 Eur.)

- Privalomosios pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą veiklos: projekto viešinimas (informacinė, atminimo lentos darbų vietose, viešinimo straipsniai spaudoje, dalomoji medžiaga, suvenyrai su programos logotipais, leidinio parengimas (8 000,00 Eur.), projekto audito išlaidos (4 000,00 Eur.).

- Administravimo išlaidos, kuro išlaidos, dienpinigiai darbo grupės nariams vykstant pas projekto partnerius (15 000,00 Eur.)

Bendra projekto vertė apie 400 000,00 Eur.

Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijai tenkanti projekto dalis 195 000,00 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis (15 proc.) – 29 250,00 Eur., reikalingos lėšos apyvartai apie 20 000,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

 

 

 

 

Gimnazijos direktorius                                                                         Virginijus Skroblas

 

 

 

Tel. (8 315) 55 193, +370 698 71749, el. p. ramune.vysniauskaite@alytus.lt

 

Į pradžią