Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-270 2019-08-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-07 Nr. TŽ-270

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ“

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015-12-15 sprendimu Nr. C(2015) 9279, Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti projektui „Supratinga pasienio bendruomenė“.

2. Numatyti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės biudžete 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama;

2.2. apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

3. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-07

(data)

Alytus

 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras, kaip paramos gavėja, kartu su Elko miesto savivaldybe (Lenkijos Respublika), kaip pagrindiniu paramos gavėju, ir VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, kaip partneriu, ne vėliau kaip iki 2019-09-30 ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą (4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019-06-10). ES parama – 85 proc. tinkamų išlaidų, 15 proc. nuosavas įnašas.

Informacija apie projektą, teikiamą pagal programos 3 prioritetinę kryptį Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija:

Projekto pavadinimas – Supratinga pasienio bendruomenė (angl. Cross border community of understanding).

Pagrindinis paramos gavėjas – Elko miesto savivaldybė (Lenkijos Respublika).

Paramos gavėjas – viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras.

Paramos gavėjas – viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras.

Projekto veiklos rūšys Alytaus mieste:

Investicinės veiklos: VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro salės, koridoriaus, esančio šalia salės, 2 įėjimo laiptinių einamasis remontas, panduso į pastatą įrengimas, pritaikant erdves neįgaliųjų poreikiams, konferencijų bei muzikos terapijos įrangos, lauko treniruoklių ir sūpynių, pritaikytų neįgaliesiems, įsigijimas (150 000,00) Eur.

Minkštosios veiklos skirtos neįgaliųjų vaikų ir jaunimo socialinei integracijai bei emocinės sveikatos stiprinimui siekiant suteikti neįgaliesiems ir jų šeimų nariams psichologinę pagalbą bei praturtinti laisvalaikį, naudojant meno terapijos metodus, į kuriuos įsitrauks tėvai kartu su neįgaliais vaikais: šokio terapija, dailės terapija, muzikos terapija, kūrybinės dirbtuvės, kurių metu bus mokoma gaminti rankdarbius. Neįgalūs vaikai, o ypatingai jaunimas, pakeis aplinką, susipažins su kitais žmonėmis, paįvairins savo laisvalaikį. Tėvai, auginantys neįgalų vaiką, nuolat yra streso būsenoje, todėl tiek dailės, tiek šokio, tiek muzikos terapijos padės bent trumpam atsipalaiduoti, pažvelgti į susidariusią situaciją iš kitos pozicijos. Taip pat projekto minkštosios veiklos bus skirtos projekto administravimui, projekto viešinimui, remonto techninei priežiūrai, lietuvių - lenkų vertimo paslaugoms, patirties kelionėms į partnerių organizuojamus renginius Elko mieste, kūrybinių dirbtuvių, muzikos ir šokių terapinių kartu su partneriais organizavimui Alytaus miesto bendruomenės centre (maitinimas, nakvynė, suvenyrai, kelionės išlaidos). Planuojama, kad minkštosioms projekto veikloms reikalinga 26 470,00 Eur. 

Projekto vertė apie 850 000,00 Eur.

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centrui tenkanti projekto vertės dalis 176 470,00 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis 15 proc. – 26 470,00 Eur, reikalingos lėšos apyvartai – apie 150 000,00 Eur.

                      Projekto įgyvendinimo trukmė – 23 mėn.

                     

 

 

Direktorė                                                                                            Loreta Trainavičienė

Loreta Trainavičienė, tel. 8 699 13223 el. p. info@ambc.lt

                                       

Į pradžią