Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-277 2019-08-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-08-07 Nr. TŽ-277

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktu, 24 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo, sudaryto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“, 261 eilės numeriu, atsižvelgdama į nepriklausomo turto vertintojo 2019-06-28 turto vertės nustatymo pažymą Nr. 19061387 ir UAB „Alytaus butų ūkis“ 2019-04-30 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą: vieną kambarį bendrabutyje Daugų g. 1-73A, Alytuje (unikalus Nr. 1197-9006-7010:0049, pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane 1197-9006-7010, 1N12p, bendras plotas 24,76 kv. m, gyvenamasis plotas 20,86 kv. m), už 2 608,90 Eur greta esančio bendrabučio kambario savininkei UAB „Alytaus butų ūkis“.

2. Nustatyti, kad notarinės pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo išlaidas moka pirkėjas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-07

(data)

Alytus

 

 

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami savivaldybei nuosavybės teise priklausantys kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus. Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimą, uždaroji akcinė bendrovė gali įsigyti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis.

Sprendimo projekte numatyta leisti parduoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą kaina, apskaičiuota pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ir savivaldybės išlaidas, susijusias su parduodamo būsto vertės nustatymu, įskaityti į būsto pardavimo kainą. Parduodamas būstas yra įtrauktas į Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, sudarytą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“.

Parduodamo būsto rinkos vertę nustatė nepriklausomas turto vertintojas – UAB „STIVVF“. Paslauga nupirkta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Neringa Norušė

 

Tel. (8 315) 55 139, el. p. neringa.noruse@alytus.lt

Į pradžią