Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-272 2019-08-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-07 Nr. TŽ-272

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos detalizuojančio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019-05-09 įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“,  Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimo visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose priemonę, Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti projektų įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą:

1.1. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“;

1.2. Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Alytaus „Volungės“ progimnazijoje;

1.3. Atsinaujinančių energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas viešojoje įstaigoje Alytaus sporto ir rekreacijos centre.

2. Numatyti projektams Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. biudžete ne mažiau nei po 20 procentų reikalingą tinkamų išlaidų dalinį finansavimą ir tinkamų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projektui įgyvendinti, išlaidų finansavimą, gavus subsidiją pagal Klimato kaitos programos priemonę.

3. Užtikrinti projektų tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-07

(data)

Alytus

 

 

 

                      Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus „Volungės“ progimnazija ir VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras, kaip paramos gavėjai, ne vėliau kaip iki 2019-09-16 ketina pateikti projektą įgyvendinančiai institucijai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai – paraiškas projektų finansavimui gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1 punktas) – Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose.  Valstybės lėšų subsidijos dydis – 80 proc. tinkamų išlaidų, 20 proc. nuosavas įnašas. Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Informacija apie projektus, teikiamus pagal Klimato kaitos programos plano priemonę – Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose.

                      1. Projekto pavadinimas – Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Alytaus lopšelyje-darželyje „Nykštukas“.

Paramos gavėja – Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Projekto veiklos rūšys:

Saulės šviesos energijos elektrinės 29,760 kWp ant horizontalaus Alytaus lopšelio- darželio „Nykštukas“ stogo įrengimas pagal parengtą techninį projektą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti 96 vnt. 310 Wp galios monokristalinių saulės elementų modulius. 

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ per 2018 m. suvartojo 32 310 kWh elektros energijos. Įsirengus 29,760 kWp saulės šviesos energijos elektrinę, įstaigai ji pagamintų 83 proc. (apie 26 847,00 kWh) visos suvartojamos elektros energijos ir būtų sudarytos sąlygos elektrą gaminti savarankiškai, sumažinant išlaidas už suvartotą elektros energiją, bei prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo (sumažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį).

Iš viso projektui įgyvendinti reikalinga 37 538,96 Eur.

Klimato kaitos programos lėšos (80 proc.) – 30 031,17 Eur. Alytaus miesto savivaldybės lėšos (20 proc.) – 7 507,79 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 20 mėn.

                     

 

 2. Projekto pavadinimas – Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Alytaus „Volungės“ progimnazijoje.

Paramos gavėja – Alytaus „Volungės“ progimnazija.

Projekto veiklos rūšys:

Fotovoltinės saulės jėgainės 49,910 kWp ant horizontalaus Alytaus „Volungės“ progimnazijos stogo įrengimas pagal parengtą techninį projektą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti 161 vnt. 310 Wp galios monokristalinių saulės elementų modulius. 

                      Alytaus „Volungės“ progimnazija per 2018 m. suvartojo 51 589 kWh elektros energijos. Įsirengus 50 kWp saulės šviesos energijos elektrinę, įstaigai ji pagamintų apie 87 proc. (apie 44 745 kWh) visos suvartojamos elektros energijos ir būtų sudarytos sąlygos elektrą gaminti savarankiškai, sumažinant išlaidas už suvartotą elektros energiją, bei prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo (sumažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį).

Iš viso projektui įgyvendinti reikia 56 875,97 Eur, iš jų Klimato kaitos programos lėšos (80 proc.) – 45 500,77 Eur, Alytaus miesto savivaldybės lėšos (20 proc.) – 11 375,20 Eur fotovoltinei saulės jėgainei.

                      Projekto įgyvendinimo trukmė – 20 mėn.

 

3. Projekto pavadinimas – Atsinaujinančių energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas viešojoje įstaigoje Alytaus sporto ir rekreacijos centre.

Paramos gavėja – VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras.

Projekto veiklos rūšys:

Saulės elektrinės įrengimas pagal parengtą techninį projektą ant VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro stogo tvirtinant konstrukcijas bei saulės elektrinės modulius. Projekto įgyvendinimui numatyti 192 vnt. 260W fotovoltiniai moduliai su montavimo sistema, papildomomis montavimo medžiagomis, montavimo darbais bei įrengimais.

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras per 2018 m. suvartojo 773 400 kWh elektros energijos, išlaidos už elektros suvartojimą 2018 m. siekė 107 tūkst. Sporto centre jau yra sumontuota 25 kW saulės elektrinė, kuri sporto rūmams pagamina beveik 3 procentus (21 027 kW) reikalingos elektros energijos. Įsirengus papildomą 50 kW saulės elektrinę, įstaigai ji pagamintų apie 42 000 kWh elektros energijos. Įsirengus saulės elektrinę būtų sudarytos sąlygos elektrą gaminti savarankiškai, sumažinant išlaidas už suvartotą elektros energiją, bei prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo (sumažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį).

Iš viso projektui įgyvendinti reikia 76 000 Eur, iš jų Klimato kaitos programos lėšos
(80 proc.) – 60 800 Eur, Alytaus miesto savivaldybės lėšos (20 proc.) – 15 200 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn.

 

 

 

Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja,

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                                                                           Ineta Dimšienė

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 193, +370 665 19044, el. p. ramune.petuskaite@alytus.lt

Į pradžią