Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-269 2019-08-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                                              Projektas

2019-08-02 Nr. TŽ-269

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 18 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisykles, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas:

5.1. sudarius valstybinės žemės nuomos sutartį;

5.2. įgijus nuosavybės teisę į pastatus (jų dalis) ar statinius, stovinčius valstybinėje žemėje, kurios nuomos sutartis nėra sudaryta ir kuri nėra perduota valdyti patikėjimo teise, panaudos sutartimi ar kitu teisiniu pagrindu.“

2. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Juridiniai asmenys naudojamos valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys pagal pateiktus kadastro duomenis, užpildydami Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą ir pateikdami ją savivaldybės vykdomajai institucijai.“

3. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Juridiniams asmenims, kurie yra sudarę valstybinės žemės nuomos sutartis, ir fiziniams asmenims mokestį apskaičiuoja Alytaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija.“

4. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Nuomos mokestis už valstybinę žemę:

9.1. išnuomotą ne aukciono būdu, apskaičiuojamas metams, apmokestinamojo žemės sklypo vidutinę rinkos vertę padauginus iš mokesčio tarifo. Mokestis skaičiuojamas eurais ir euro centais;

9.2. išnuomotą aukciono būdu, yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.“

5. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Žemės nuomos mokestis už valstybinės žemės sklypų naudojimą apskaičiuojamas:

10.1. jeigu valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta, bet pastatas ar statinys stovi suformuotame valstybinės žemės sklype, valstybinės žemės nuomos mokestis skaičiuojamas pagal suformuoto sklypo duomenis už sklypo dalį, tenkančią kiekvienam naudotojui proporcingai pagal kiekvieno bendraturčio valdomą pastatų (patalpų), statinių dalį jų užimame žemės sklype;

10.2. Jeigu žemės sklypas nėra suformuotas, mokėtinas žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas  pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą pastato (patalpų) ar statinio užstatytą plotą.“

6. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija 8 punkte nurodytiems asmenims gali būti:

13.1. siunčiama elektroniniu būdu (per Viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų portalą www.epaslaugos.lt, el. paštu, per e.pristatymo sistemą); 

13.2. įteikiama asmeniškai savivaldybės administracijoje;

13.3. siunčiama paštu.“

7.  Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

„14. 7 punkte nurodyti asmenys mokesčio deklaracijas pateikia per Viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų portalą www.epaslaugos.lt (pasirinkę paslaugą „Juridinių asmenų žemės nuomos mokesčių deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas“) arba 2 egzempliorius pateikia savivaldybės administracijai ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki mokesčio sumokėjimo termino. Laiku nepateikus deklaracijos, Savivaldybės vykdomoji institucija pagal turimus duomenis pati apskaičiuoja žemės sklypų plotą ir apmokestina naudotoją.“

8. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

„38. Skolininkams ir asmenims, kurių nuomojami ar naudojami valstybinės žemės sklypai yra įtraukti į Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje sąrašą, žemės nuomos mokesčio lengvatos netaikomos.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-02

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektu siūloma pakeisti valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisykles. Šiuo metu visi juridiniai asmenys, kurie nuomojasi ar naudoja valstybinę žemę, turi patys pateikti nuomos mokesčio už valstybinę žemę deklaracijas. Gavusi šias deklaracijas administracija patikrina ar jos teisingos. Didžioji dalis juridinių asmenų yra sudarę nuomos sutartis, todėl siekiant sumažinti administracinę naštą juridiniams asmenims, siūloma priimti nuostatą, kad nuomos sutartis sudarę asmenys deklaracijų neteiktų. Deklaracijas suformuotų ir pateiktų pati administracija, kuri turi valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo sistemą bei sąsajas su Registrų centru. Deklaracijas privalėtų teikti tik asmenys, kurie nėra sudarę nuomos sutarčių.

Taip pat siūloma sukonkretinti kaip apskaičiuojamas valstybinės žemės sklypų naudotojų naudojamas plotas bei numatyti, kad laiku nepateikus deklaracijos, administracija pati apskaičiuotų pagal turimus duomenis žemės sklypų plotą ir apmokestintų naudotoją.

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ bei 2003-11-10 nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ nuostatas.

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mindaugas  Vaikšnoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 182, +370 686 12741, el. p. mindaugas.vaiksnoras@alytus.lt

Į pradžią