Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-267 2019-08-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                                                Projektas

2019-08-02 Nr. TŽ-267

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 
1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2019-07-24 raštą Nr. S-172-(1.5.) „Dėl tarpininkavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-242  „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų mokamų pasaugų ir jų kainų sąrašo tvirtinimo“ 1 punktu ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 30 d.

sprendimu Nr. T-242

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio                           d.

sprendimo Nr.                    redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kiekis, matavimo vnt.

Kaina, Eur

1.

Paslaugos ne Alytaus miesto savivaldybėje esančioms  švietimo įstaigoms ir kitų savivaldybių asmenims

 

 

1.1.

Psichologo įvertinimas, nustatant asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir išvados-rekomendacijos parengimas

1 klientas

40,8

 

 

1.2.

Psichologo įvertinimas, nustatant asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, kai intelektinių gebėjimų vertinimas atliktas kitoje įstaigoje, ir išvados-rekomendacijos parengimas

1 klientas

12,0

1.3.

Specialiojo pedagogo įvertinimas, nustatant asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir išvados-rekomendacijos parengimas

1 klientas

34,8

1.4.

Logopedo įvertinimas, nustatant asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir išvados-rekomendacijos parengimas

1 klientas

34,8

1.5.

Gydytojo neurologo įvertinimas, nustatant asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir išvados-rekomendacijos parengimas

1 klientas

10,2

1.6.

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygio nustatymas ir pažymų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo ir dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo parengimas

1 klientas

20,4

1.7.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimas su jų vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo rezultatais

1 klientas

6,0

1.8.

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimas ir tėvų supažindinimas su vertinimo išvada

1 klientas

34,8

1.9.

Psichologo vertinimas atpažįstant gabius mokinius (su individualia konsultacija, supažindinant su vertinimo rezultatais)

1 klientas

 72,0

1.10.

Individuali psichologo konsultacija

1 konsultacija

(1 akad. val.)

10,2

1.11.

Individuali logopedo konsultacija

1 konsultacija

(1 akad. val.)

10,2

1.12.

Individuali specialiojo pedagogo konsultacija

1 konsultacija

(1 akad. val.)

10,2

1.13.

Individuali gydytojo neurologo konsultacija

1 konsultacija

(1 akad. val.)

10,2

1.14.

Individualios logopedo pratybos

1 pratybos

(1 akad. val.)

10,2

1.15.

Individualios specialiojo pedagogo pratybos

1 pratybos

(1 akad. val.)

10,2

1.16.

Mokinių profesinis konsultavimas (kai vertinimas atliekamas 10 mokinių grupėje, o su rezultatais mokiniai supažindinami individualiai)

10 mokinių grupė

122,4

1.17.

Kompleksinės specialistų konsultacijos

1 konsultacija

(1 akad. val.)

10,2

(vieno specialisto)

1.18.

Metodinė specialisto konsultacija

1 konsultacija

(1 akad. val.)

10,2

1.19.

Pažymos dėl egzaminų pritaikymo parengimas

1 pažyma

12,00

2.

Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvio mokestis

 

 

2.1.

Kai kvalifikacijos tobulinimo renginys vyksta Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos patalpose ir nereikia mokėti lektoriui

1 dalyvis

3,00 (dalyvio pažymėjimo parengimas, programų akreditavimas, dalijamosios medžiagos kopijavimas)

2.2.

Kai kvalifikacijos tobulinimo renginys vyksta ne Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos patalpose ir nereikia mokėti lektoriui

1 dalyvis

2,00 (dalyvio pažymėjimo parengimas, išdavimas,  programos akreditavimas)

2.3.

Kai reikia mokėti lektoriui, dalyvio mokestis skaičiuojamas pagal formulę:

M=a+0,3a

         n

M – dalyvio mokestis

a – lektoriaus atlygis

n – dalyvių skaičius

 

0,3 a – pedagoginei psichologinei tarnybai tenkanti lėšų dalis už renginio organizavimą (pažymėjimų ir kt.)

1 dalyvis

 

3.

Sąlygų sudarymas kvalifikacijos tobulinimo bei švietimo renginiams organizuoti, kai juos pedagoginei psichologinei tarnybai priklausančiose patalpose vykdo ne Alytaus miesto savivaldybės įstaigos

 

 

3.1.

Salė

1 val.

5

3.2.

Metodinis kabinetas

1 val.

3

3.3.

Konferencinė lenta

1 val.

1

3.4.

Nešiojamasis kompiuteris

1 val.

1,5

3.5.

Multimedijos projektorius

1 val.

1,5

3.6.

Interaktyvi lenta SMART

1 val.

2,5

3.7.

Dokumentų kamera SMART

1 val.

1,5

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

     

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – tarnyba) prašo patvirtinti naujus tarnybos mokamų paslaugų įkainius, kurie buvo patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-242. Tarnybos teikiamos mokamos paslaugos taikomos  ne Alytaus miesto savivaldybėje esančioms įstaigoms ir kitų savivaldybių asmenims.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius.

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pareigybė priskirtina A1 lygio pareigybei ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas padidintas 20 procentų, dėl to reikia daugiau lėšų Alytaus miesto  pedagoginės psichologinės tarnybos psichologų atlyginimams. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-33 patvirtintas Alytaus miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelis, todėl išaugo švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginių, programų, mokymų paklausa, padidėjo tarnybos darbuotojų darbo krūvis.

Padidinus psichologų, logopedo, specialiojo pedagogo atlyginimus, augant švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo  poreikiui būtina pakeisti ir papildyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-242 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašo tvirtinimo“ nustatytas tarnyboje teikiamų paslaugų kainas. Lėšos, gautos už paslaugas, visų pirma bus naudojamos specialistų atlyginimams.

                      Vadovaujantis gautais teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pagal nurodytus

kriterijus rezultatais, korupcijos pasireiškimo teisės akto projekte rizikos nėra ir šis teisės akto projektas neturi įtakos korupcijai savivaldybėje pasireikšti.

PRIDEDAMA. Mokamų paslaugų ir jų kainų lyginamoji lentelė, 3 lapai.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

 

 

Tel. (8 315) 55 186, +370 662 51054, el. p. daiva.pasaraviciene@alytus.lt

 

Dokumento priedai:
TŽ-267 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (LYGINAMOJI LENTELĖ)
Į pradžią