Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-265 2019-08-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-01 Nr. TŽ-265

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu ir 35.3 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas Vilties g. 28A, Alytuje, kadastro duomenų byloje Nr. 44/1132877, pastato unikalus Nr. 1196-9003-0014, pažymėtas 1C2p, pastato inventorinis Nr. 01000010/1, patalpos pažymėtos plane nuo 1-1 iki 1-9 (151,30 kv. m), nuo 1-22 iki 1-29 (74,66 kv. m), 1-40 (65,96 kv. m) ir 1-41 (75,96 kv. m), bendras plotas 367,88 kv. m.

2. Nustatyti pagrindines 1 punkte nurodyto turto nuomos sąlygas:

2.1. patalpų paskirtis – mokslo;

2.2. veiklos pobūdis – veikla pagal patalpų paskirtį;

2.3. nuomos terminas – 5 metai;

2.4. pradinis nuompinigių dydis – 0,29 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

3. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą vadovaujantis Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-01

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projektas parengtas siekiant Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – 367,88 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Vilties g. 28A, Alytuje, kadastro duomenų byloje Nr. 44/1132877, pastato unikalus Nr. 1196-9003-0014, pažymėtas 1C2p, pastato inventorinis Nr. 01000010/1, išnuomoti viešojo konkurso būdu. Išvardintas negyvenamąsias patalpas galima nuomotis kartu arba atskirai.

Šios patalpos panaudos pagrindais buvo perduotos visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“, tačiau organizacija 2019-07-01 pateikė prašymą negyvenamąsias patalpas grąžinti.

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14  „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35.3 papunkčiu nustatoma 0,29 Eur už 1 kv. m per mėnesį nuomos kaina už patalpas švietimo paskirties pastate, kuriame nebevykdoma švietimo veikla.

 

 

 

 

Patarėja                                                                                                              Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią