Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-261 2019-08-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRADARBIAVIMAS – TERAPIJOS SĖKMĖ“

                                                                                                                              Projektas

2019-08-01 Nr. TŽ-261

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRADARBIAVIMAS – TERAPIJOS SĖKMĖ“

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, atsižvelgdama į „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015-12-15 sprendimu Nr. C(2015) 9279, Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti projektui „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“.

2. Numatyti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės biudžete 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama;

2.2. suplanuotas apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

3. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRADARBIAVIMAS – TERAPIJOS SĖKMĖ“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-29

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus Dzūkijos mokykla ir Gižycko rajono švietimo įstaigų valdymo departamentas (Lenkijos Respublika) ne vėliau kaip iki 2019-09-30 ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą (4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019-06-10). ES parama – 85 proc. tinkamų išlaidų, 15 proc. nuosavas įnašas.

Informacija apie projektą, teikiamą pagal programos 3 prioritetinę kryptį Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija:

Projekto pavadinimas – „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“ (angl. Cooperation for successful therapy”).

Pagrindinis paramos gavėjas – Alytaus Dzūkijos mokykla.

Paramos gavėjai – Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Gižycko rajono švietimo įstaigų valdymo departamentas (Lenkijos Respublika).

Projekto veiklos rūšys.

Investicijos į infrastruktūrą (311 446,81 Eur):

- Alytaus Dzūkijos mokyklos (neįgaliųjų korpuso) rekonstrukcija. Pastatas trijų aukštų su 1 aukšto priestatu. Rekonstrukcijos metu numatomas fasado, cokolio šiltinimas, naujos nuogrindos įrengimas, priestato stogo šiltinimas, šlaitinio stogo įrengimas virš trijų aukštų pastato su galimybe vėliau įrengti patalpas, žaibosaugos įrengimas. Rekonstrukcijos darbų ir inžinerinių paslaugų (techninė ir projekto vykdymo priežiūra) kaina 264 449,16 Eur.

- Keltuvo, pritaikyto žmonėms su negalia, įrengimo darbai (kaina 46 997,65 Eur.).

Projekto „minkštosios“ veiklos (58 962,00 Eur.):

- Vaikų ir jaunimo socialinės integracijos sistemos sukūrimas. Partnerių institucijų atstovų susitikimų organizavimas, socialinės, sveikatos ir švietimo paramos sistemos Lietuvoje ir Lenkijoje pristatymas, dalijimasis gerąja partnerių patirtimi ir veiksmingos paramos vaikams ir jų šeimoms kliūčių įvertinimas (2 850,00 Eur.). Tarpvalstybinių darbo grupių - seminarų organizavimas įvairiomis temomis (asmenų, kuriems gresia socialinė atskirtis, neveiklumo priežastys, kompetencijų ugdymo metodai, poreikių diagnozė; bendradarbiavimas ir partnerystė darbe su asmenimis, kuriems gresia socialinė atskirtis; socialinės, sveikatos, švietimo, sporto ir kultūrinės įtraukties programavimas; paramos, teikiamos naudojant vietos aplinkos išteklius, veiksmingumas; bendros vietinės vaikų ir jaunimo socialinės integracijos sistemos, kuri gali būti taikoma abiejose šalyse, kūrimas; išteklių naudojimas, apribojimai, galimų pokyčių sritys, institucijų bendradarbiavimo galimybės ir sprendimų taikymas Lietuvoje ir Lenkijoje (19 462,00 Eur.)), Sporto renginių vaikams organizavimas (9 000,00 Eur.).

- Privalomosios pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą veiklos: projekto viešinimas (informacinė, atminimo lentos darbų vietose, viešinimo straipsniai spaudoje, 2-jų dienų projekto konferencija, dalomoji medžiaga, suvenyrai su programos logotipais, leidinio „Vietinės vaikų ir jaunimo socialinės įtraukties sistemos modelis“ parengimas (8 650,00 eur.), projekto audito išlaidos (7 000,00 Eur.).

- Administravimo išlaidos, kuro išlaidos, dienpinigiai darbo grupės nariams vykstant pas projekto partnerius (12 000,00 Eur.)

Bendra projekto vertė apie 870 000,00 Eur.

Alytaus miestui tenkanti projekto dalis 370 408,81 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis, 15 proc. – 55 561,32 Eur., reikalingos lėšos apyvartai – apie 200 000,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

 

 

 

Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja,

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                                                                           Ineta Dimšienė

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 193, +370 698 71749, el. p. ramune.vysniauskaite@alytus.lt

Į pradžią