Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-262 2019-08-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE PROJEKTUI

                                                                                                            Projektas

                                                                                                            2019-08-01 Nr. TŽ-262

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE PROJEKTUI

 

2019 m.                              d. Nr. TŽ-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos detalizuojančio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019-05-09 įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“,  Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimo visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose priemonę, Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti Atsinaujinančių energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą.

2. Numatyti projektui Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 m. biudžete ne mažiau nei 20 procentų reikalingą tinkamų išlaidų dalinį finansavimą ir tinkamų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projektui įgyvendinti, išlaidų finansavimą, gavus subsidiją pagal Klimato kaitos programos priemonę.

3. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

„DĖL PRITARIMO ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE PROJEKTUI“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-

Alytus

 

                      Viešoji įstaiga Alytaus šv. Benedikto gimnazija, kaip paramos gavėja, ne vėliau kaip iki 2019-09-16 ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai – paraišką projekto finansavimui gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas) – Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose.  Valstybės lėšų subsidijos dydis – 80 proc. tinkamų išlaidų, 20 proc. nuosavas įnašas.

Informacija apie projektą, teikiamą pagal Klimato kaitos programos plano priemonę – Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose.

 Projekto pavadinimas – Atsinaujinančių energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Paramos gavėja – viešoji įstaiga Alytaus šv. Benedikto gimnazija.

Projekto veiklos rūšys:

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos pastato stogo konstrukcijų tvirtinimas ir saulės elektrinės įrengimas pagal parengtą techninį projektą.

Iš viso projektui įgyvendinti reikalinga  96 746 Eur. Klimato kaitos programos lėšos,  80 proc. – 57 432 Eur. Alytaus miesto savivaldybės lėšos, 20 proc. – 14 358 Eur saulės fotovoltinei elektrinei įrengti ir klimato kaitos programos lėšomis netinkamos finansuoti – 24 956 Eur stogų konstrukcijų tvirtinimo išlaidos. Iš viso 39 314 Eur Alytaus miesto savivaldybės lėšų. Alytaus miesto savivaldybės lėšų dalies atsipirkimas numatomas per 11 metų.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn.

Gimnazija per 2018 m. suvartojo 103 000 kWh elektros energijos, išlaidos už elektros suvartojimą 2018 m. siekė 14,3 tūkst. Eur. Įsirengus 49,92 kW saulės elektrinę (pagal stogo parametrus tik tokio galingumo galima), įstaigai ji pagamintų 25 proc. (apie 26 000 kWh) visos suvartojamos el. energijos. Įsirengus saulės elektrinę, būtų sudarytos sąlygos elektrą gaminti savarankiškai, sumažinant išlaidas už suvartotą elektros energiją, bei prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo (sumažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį).

Projekto įgyvendinimui numatyti 192 vnt. 260 W polikristalinės silicio struktūros saulės elementų. 

                                                                       

                     

Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                                                                      Ineta Dimšienė

 

 

Tel. (8 315) 55 193, +370 698 71749, el. p. ramune.vysniauskaite@alytus.lt

Į pradžią