Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-263 2019-08-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BŪK AKTYVUS – BŪSI SVEIKAS. II ETAPAS“

                                                                                                            Projektas

                                                                                                            2019-08-01 Nr. TŽ-263

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BŪK AKTYVUS – BŪSI SVEIKAS. II ETAPAS

 

2019 m.                              d. Nr. TŽ-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015-12-15 sprendimu Nr. C(2015) 9279, Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti projektui „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“.

2. Numatyti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės biudžete 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama;

2.2. apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

3. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

„DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BŪK AKTYVUS – BŪSI SVEIKAS. II ETAPAS“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-

Alytus

 

                      Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su Suvalkų savivaldybės administracija (Lenkijos Respublika) ne vėliau kaip iki 2019-09-30 ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą (4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019-06-10). ES parama – 85 proc. tinkamų išlaidų, 15 proc. nuosavas įnašas.

Informacija apie projektą, teikiamą pagal programos 3 prioritetinę kryptį Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija:

Projekto pavadinimas – „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“.  (angl. Be active – be healthy. 2nd stage”).

Pagrindinis paramos gavėjas – Suvalkų miesto savivaldybės administracija.

Paramos gavėjai – Alytaus miesto savivaldybės administracija (13 lopšelių-darželių įstaigų).

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti sporto (krepšinio/futbolo) aikšteles  su minkšta danga ir įranga Alytaus lopšeliuose-darželiuose „Pušynėlis“, „Pasaka“, „Saulutė“, „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, „Linelis“, „Du gaideliai“, „Putinėlis“, „Volungėlė“, „Boružėlė“, „Girinukas“,„Drevinuko“ mokykloje-darželyje, „Vilties“ mokykloje-darželyje. Aikštelių įrengimo, įrenginių (krepšinio/futbolo stovų) preliminari kaina apie 143 000 Eur.

Planuojamos vykdyti šios projekto „minkštosios“ veiklos (apie 130 350 Eur.):

Sportinės veiklos organizuojamos lopšeliuose-darželiuose. 4 val. per mėn. 72 val. per 18 mėn. Iš viso 936 val. 13-oje švietimo įstaigų. 1 val. įkainis – apie 40 Eur. Viso – apie 37 440 Eur.

Organizuojami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai (8 vnt.) mokytojams, tėvams, vaikams, kuriuos ves įvairių sričių specialistai (psichologai, kūno kultūros pedagogai, mitybos specialistai). Preliminari užsiėmimo kaina apie 1 200 Eur (lektorių paslaugos, maitinimas, vertėjo paslaugos, padalomoji medžiaga ir kt.). Viso – apie 9 600 Eur.

Žaidynių dienos organizavimas Alytuje (maitinimas (500 asm.), vertėjo paslaugos, draudimas, vedėjo paslaugos, sporto inventorius). Kaina -  apie 15 000 Eur.

Autobusų  nuoma (Alytus-Suvalkai-Alytus). Kaina -  apie 2 000 Eur.

Darbo grupės kelionių, komandiruočių išlaidos. Kaina -  apie 1 800 Eur.

Darbo užmokestis. Kaina -  apie 2 500 Eur.

Privalomosios pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą veiklos: projekto viešinimas (3 straipsniai regioninėje spaudoje, 1 tv reportažas), kaina apie 600 Eur; informacinės, atminimo lentos (13 vnt.) projekto dalyvių įstaigose, kaina apie 1 950 Eur; suvenyrai su programos logotipais (sportinės aprangos, marškinėliai, kepurės, sportiniai krepšiai ir kt), kaina apie 24 960 Eur; projekto audito išlaidos, kaina apie 10 000 Eur; atidarymo/baigiamoji konferencija (30-40 asm., patalpų nuoma, maitinimas, vertėjas, 1-2 lektoriai), kaina apie 2 000 Eur.

Bendra projekto vertė – apie 900 000 Eur.

Alytaus miestui tenkanti projekto dalis 273 350 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis, 15 proc. – 41 003 Eur. Reikalingos lėšos apyvartai – apie 200 000 Eur.

                      Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

                     

Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja,

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                                                                          Ineta Dimšienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilmantas Pajada, tel.  55 193, el. p. vilmantas.pajada@alytus.lt

Į pradžią