Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-264 2019-08-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-08-01 Nr. TŽ-264

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 182, 183 ir 184 punktais, Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-07 sprendimu Nr. T-253 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų tvirtinimo“, 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdama į V. Gibienės,
L. Stankevičiaus, A. Jučo, E. Jurčienės, L. V. Kirkliauskienės, V. Račkausko sutikimus ir savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-30 raštą Nr. VD-2429 (6.39), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Edita Jurčienė, Alytaus miesto bendruomenės atstovė;

Laima Vincė Kirkliauskenė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Valdas Račkauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Linas Stankevičius, Alytaus miesto bendruomenės atstovas;

Giedrius Šimas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas.

2. Skirti Andrių Jučą Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos pirmininku.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-01

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu savivaldybių taryboms suteikta teisė kadencijos laikotarpiui sudaryti komisijas, kurias sudaryti savivaldybės tarybas įpareigoja įstatymai. Lietuvos Respublikos peticijų įstatymas įpareigoja savivaldybės tarybą sudaryti savivaldybės peticijų komisiją ir patvirtinti jos nuostatus.

Pagal galiojančius Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatus, Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją sudaro 7 nariai – savivaldybės tarybos nariai ir Alytaus miesto bendruomenės atstovai, jos pirmininką skiria savivaldybės taryba.

Šiuo savivaldybės tarybos sprendimu siūloma Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją sudaryti iš keturių savivaldybės tarybos narių, dviejų Alytaus miesto bendruomenės atstovų ir vieno Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės karjeros tarnautojo. Komisijos pirmininku siūloma skirti Alytaus miesto savivaldybės tarybos narį Andrių Jučą.

Visi siūlomi komisijos nariai sutinka dirbti sudaromoje komisijoje.

 

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią