Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-260 2019-07-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

                                                                                                                              Projektas

2019-07-31 Nr. TŽ-260

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 49 ir 67 punktais, atsižvelgdama į 2016 m. rugpjūčio 17 d. pasirašytą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-11-0002 „Socialinio būsto plėtra Alytaus mieste“ sutartį Nr. SR-1200 (3.9), 2019-05-14 įvykusių derybų protokolus Nr. KPPt-185, KPPt-190, KPPt-191, 2019-06-12 įvykusių pakartotinių derybų protokolą Nr. KPPt-233, 2019-06-14 įvykusių pakartotinių derybų protokolą Nr. KPPt-237, bei siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 15 punkte numatytą funkciją, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Įsigyti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą:

1.1. vieno kambario butą, esantį Naujoji g. 24-(duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), už 14 500,00 Eur (keturiolika tūkstančių penkis šimtus eurų);

1.2. dviejų kambarių butą, esantį Žiburio g. 20-(duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), už 21 500,00 Eur (dvidešimt vieną tūkstantį penkis šimtus eurų);

1.3. dviejų kambarių butą, esantį Naujoji g. 28-(duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), už 36 000,00 Eur (trisdešimt šešis tūkstančius eurų);

1.4. dviejų kambarių butą, esantį A. Jonyno g. 29-(duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), už 26 000,00 Eur (dvidešimt šešis tūkstančius eurų);

1.5. dviejų kambarių butą, esantį Aukštakalnio g. 10-(duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), už 28 000,00 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius eurų);

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti nekilnojamojo turto pirkimo sutartis ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su turtu, nurodytu sprendimo 1 punkte.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-31

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 49 ir 67 punktais, savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Pirkimo komisijos sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, pateikia savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo dėl nekilnojamojo daikto savivaldybės nuosavybėn pirkimo projektą.

Šio tarybos sprendimo projekto tikslas – pritarti 5 butų (1 – vieno kambario buto ir 4 – dviejų kambarių butų) Alytaus mieste įsigijimui už derybų metu nustatytą kainą, neviršijančią nepriklausomo turto vertintojo nustatytos turto vertės, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, daugiau kaip 10 procentų. Butų plotai, nepriklausomo turto vertintojo nustatytos turto vertės ir galutinės derybų metu nustatytos kainos pateiktos žemiau lentelėje.

 

 

Naujoji g. 24-(duomenys neskelbtini)

Žiburio g. 20-(duomenys neskelbtini)

Naujoji g. 28-(duomenys neskelbtini)

A. Jonyno g. 29-(duomenys neskelbtini)

Aukštakalnio g. 10-(duomenys neskelbtini)

Plotas, kv. m

30,17

42,94

47,23

47,47

50,48

Rinkos vertė, Eur

14 800

22 600

33 000

24 600

28 500

Galutinė kaina, Eur

14 500

21 500

36 000

26 000

28 000

 

Tarybai priėmus sprendimą, minėtų butų pirkimo – pardavimo sandoriai bus sudaromi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Patarėja                                                                                                              Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią