Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-259 2019-07-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

                                                                                                                                               Projektas

2019-07-30 Nr. TŽ-259

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2, 14.1, 16.1 papunkčiais, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2018-12-11 raštą Nr. SD-2656 „Dėl negyvenamųjų patalpų poreikio“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 10 metų VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąją 38,49 kv. m ploto patalpą – garažą Ligoninės g. 12, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11-2363 pastatas pažymėtas plane 7G1p, pastato unikalus Nr. 1193-0001-2073, patalpa pažymėta 1-39).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-30

(data)

Alytus

 

 

 

Parengto tarybos sprendimo projekto tikslas – perduoti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (garažą) Ligoninės g. 12, Alytuje. Šios patalpos buvo išnuomotos, nuomos terminas baigėsi 2018-06-09, tačiau vyko teisminis ginčas ir garažas grąžintas tik 2019-07-01. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2017-04-07 raštu Nr. SD-754 „Dėl negyvenamųjų patalpų poreikio“ kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu perduoti šį garažą, kadangi įstaigai buvo perduotas naujas automobilis pacientams pervežti ir atsirado poreikis turėti papildomą patalpą automobiliams laikyti. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė buvo informuota, kad galiojanti nuomos sutartis anksčiau termino nebus nutraukta ir galimybė perduoti patalpas bus svarstoma tik pasibaigus nuomos terminui. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2018-12-11 raštu Nr. SD-2656 „Dėl negyvenamųjų patalpų poreikio“ informavo, kad papildomos patalpos vis dar reikalingos transporto priemonėms saugoti ir ūkinio inventoriui talpinti.

 

 

 

Patarėja                                                                                                                  Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią