Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-258 2019-07-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                  Projektas

                                                                                                  2019-07-26 Nr. TŽ-258

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m.                 Nr. 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 5 punktu, Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 1 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2019-04-04 įslaptintos informacijos apsaugos būklės Alytaus miesto savivaldybės administracijoje patikrinimo išvadą Nr. 18-2976, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymą (pridedama).

1.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
(-ų) pareigybės aprašymą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T- 369 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pareigybės aprašymo patvirtinimo“;

2.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T-371Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų  pareigybių aprašymų patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m.                      d.

sprendimu Nr.  T-

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos direktorius (toliau – administracijos direktorius) yra valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas, į pareigas skiriamas mero teikimu, savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo  pagrindu.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybė reikalinga savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijoms vykdyti bei jas įgyvendinti ir savivaldybės administracijai vadovauti.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo vietos savivaldos, viešojo administravimo ir valstybės tarnybos sričių funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, biudžeto lėšų panaudojimą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei savivaldybės įmonių veiklą;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją;

4.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. Mokėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, plačiai ir nuodugniai taikyti vadybos įgūdžius, ginti įstaigos interesus;

4.6. gebėti bendrauti, dirbti kolektyve, įtraukti personalą į sprendimų priėmimą ir valdymą, valdyti konfliktines situacijas;

4.7. mokėti numatyti perspektyvas, rengti strategiją, projektus, programas;

4.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dirbti kompiuteriu;

4.9. sugebėti atstovauti įstaigai;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Administracijos direktorius jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės  tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

5.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savivaldybės  tarybos sprendimus, kreipiasi į valstybinio administravimo subjektus, leidžia įsakymus,      privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės  teritorijoje esantiems subjektams;

5.3. organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos nuostatus, savivaldybės administracijos, metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;

5.4. administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai;

5.5. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius  išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

5.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus, atlieka   kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

5.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių  asmenų valdymo funkcijas;

5.8. organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

5.9. Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka  atsiskaito už savo ir savivaldybės administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai ir merui;

5.10. Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

5.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir  darbuotojų,  dirbančių  pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje;

5.12. tvirtina detaliuosius planus ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

5.13. teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;

5.14. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

5.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

5.16. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą;

5.17. organizuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą;

5.18. užtikrina efektyvią įstaigos vidaus kontrolę ir atskaitomybę savivaldybės administracijoje, nustato vidaus kontrolės procedūras, atlieka kitas funkcijas, numatytas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme;

5.19. atstovauja savivaldybės administracijai Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose įstaigose ir institucijose;

5.20. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas, darbe vadovo ar nario teisėmis;

5.21. užtikrindamas savivaldybės administracijai priskirtų uždavinių įgyvendinimą vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, kitus Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

                     

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui.

7. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

 

_______________

 

Susipažinau

 

 

_______________________

              (parašas)

_________________________

       (vardas ir pavardė)

_________________________

                 (data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. ______________ d.

sprendimu Nr.  T-

 

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO (-Ų) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (toliau – administracijos direktoriaus pavaduotojas) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, į pareigas skiriamas savivaldybės  tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga pavaduoti savivaldybės administracijos direktorių ir padėti savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės administracijos darbą ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savivaldybės tarybos sprendimus savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo vietos savivaldos, viešojo administravimo ir valstybės tarnybos sričių funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, taip pat su pareigybės funkcijomis susijusius teisės aktus;

4.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

4.5. gebėti:

4.5.1. bendrauti, dirbti kolektyve, įtraukti personalą į sprendimų priėmimą ir valdymą, valdyti konfliktines situacijas;

4.5.2. valdyti su įstaigos veikla susijusią informaciją;

4.5.3. parinkti problemų sprendimo būdus;

4.5.4. suvokti įstaigos viziją, misiją, tikslus, uždavinius ir vertybes, nustatyti prioritetus;

4.6. mokėti:

4.6.1. valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus;

4.6.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6.3. dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Koordinuodamas ir kontroliuodamas savivaldybės administracijos direktoriaus priskirtų pavaldžių struktūrinių padalinių veiklą:

5.1. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius veiklos planus pagal priskirtų pavaldžių struktūrinių padalinių kompetenciją;

5.2. kontroliuoja savivaldybei pavaldžių įstaigų racionalų biudžeto lėšų naudojimą;

5.3. pasirašo atsakymus į asmenų prašymus ir skundus, kitus dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais;

5.4. sistemingai analizuoja ir vertina problemas, pokyčius ir procesus jam pavaldžiuose struktūriniuose padaliniuose ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui;

5.5. analizuoja pavaldžių skyrių, specialistų veiklą ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui, kaip gerinti jų darbą;

5.6. užtikrina veiklos kontrolę ir atskaitomybę jam pavaldžiuose administracijos struktūriniuose padaliniuose;

5.7. užtikrina efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą jam pavaldžiuose struktūriniuose padaliniuose;

5.8. rengia dokumentus dėl pavaldžių karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, darbuotojų skatinimo, tarnybinių bei drausminių nuobaudų taikymo;

5.9. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl valdymo tobulinimo ir optimizavimo, naujovių diegimo;

5.10. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytąja tvarka teikia informaciją valstybės institucijoms;

5.11. nustatytąja tvarka administracijos direktoriui pavedus arba savo iniciatyva rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas, darbe vadovo ar nario teisėmis;

5.13. administracijos direktoriui pavedus atstovauja savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos Seime, Prezidentūroje, Vyriausybėje, kitose įstaigose ir institucijose;

5.14. bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijomis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;

5.15. prireikus administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja administracijos direktorių jo atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu;

5.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas.       

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui, prireikus atsiskaito savivaldybės tarybai.

7. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

 

_______________

 

Susipažinau

_______________________

              (parašas)

_________________________

       (vardas ir pavardė)

_________________________

                 (data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-11

Alytus

 

Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo (-ų) pareigybės aprašymą (toliau – pareigybės aprašymas). Sprendimo projektas parengtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – VSD) 2019-04-04 įslaptintos informacijos apsaugos būklės Alytaus miesto savivaldybės administracijoje patikrinimo išvadą Nr. 18-2976. Joje primenama, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2015-10-01 protokolu Nr. 56-4, į Pareigybių sąrašą turi būti įrašytos administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo, mobilizacijos valdymo grupės narių ir atskaitingų asmenų pareigybės <...>. VSD atkreipė dėmesį į tai, kad administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo pareigybių aprašymuose turi būti įrašytas specialus reikalavimas „atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija“.

Pareigybės aprašymai papildyti nuostatomis, kad administracijos direktorius ir jo  pavaduotojas turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija bei vadovaujamo darbo patirtimi (direktoriui – 3 m., direktoriaus pavaduotojui – 1 m.), atsižvelgiant į Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 2 priede rekomenduojamą darbo patirtį.

 

 

 

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas                                                                       Giedrius Šimas

 

                                                                                      

Į pradžią