Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-257 2019-07-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

                                                                                                                              Projektas

2019-07-25 Nr. TŽ-257

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi,  atsižvelgdama į  Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-86 „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019-07-15 raštą Nr. KT8-15 „Dėl audito išvados pateikimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-25

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitą (toliau – Turto ataskaita).  Į pateiktą Turto ataskaitos suvestinę įtraukta 50-ies įstaigų pateikti duomenys. Kiekvienais metais savivaldybės tarybai teikiama savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita. Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2019-07-15 pateikė audito išvadą dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitos. Išvadoje nurodyta, kad Turto ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus, ataskaitoje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su savivaldybės administracijos ir įstaigų tvarkomais duomenimis, iš kurių Turto ataskaita sudaryta.

 

 

 

Patarėja                                                     Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-257 - DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (ATASKAITA)
Į pradžią