Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-255 2019-07-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-07-25 Nr. TŽ-255

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a,

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisiją:

komisijos pirmininkė – Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė;

komisijos sekretorė – Aldona Pikienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

narės:

Irma Jauneikienė, Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Violeta Mikalauskienė, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Laima Nastaravičienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos  direktoriaus pavaduotoja ugdymui.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-25

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybė tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T-77 „Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ būtina pakeisti dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos (toliau – komisijos) – jos sudėtyje nebeliko darbo (tarnybos) veiklą baigusios komisijos sekretorės Vergilijos Galbuogienės.

Pakeisti Alytaus savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punktą taip:

Vietoje „komisijos sekretorė Vergilija Galbuogienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė“ įrašyti „komisijos sekretorė Aldona Pikienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė“.

Sprendimo projekto tikslas ‒ užtikrinti, kad sklandžiai veiktų Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos darbas. Todėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių prašome pritarti sprendimo projektui.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Aldona Pikienė

 

Tel. (8 315) 55 180, el. p. aldona.pikiene@alytus.lt

Į pradžią