Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-253 2019-07-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

Projektas

2019-07-24 Nr. TŽ-253

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

2019 m.                 Nr. 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimą Nr. T-92 „Dėl darbo sutarties nutraukimo su Kęstučiu Miliausku“, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus Kęstučio Miliausko 2019-07-03 raštą Nr. S-203 „Dėl pavedimo laikinai vykdyti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus funkcijas“ ir Renatos Romanovienės, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 2019-07-03 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pavesti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Renatai Romanovienei, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos  direktorius.

2. Skirti Renatai Romanovienei, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už papildomų pareigų vykdymą 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PAVEDIMO EITI ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-24

Alytus

 

                      Alytaus miesto savivaldybės taryba 2019-03-28 sprendimu Nr. T-92 „Dėl darbo sutarties nutraukimo su Kęstučiu Miliausku“ nutarė 2019-08-30 nutraukti darbo sutartį su Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriumi Kęstučiu Miliausku.

Sprendimu siūloma pavesti nuo 2019-09-01 Renatai Romanovienei, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas iki konkurso būdu bus atrinktas ir į pareigas paskirtas šios įstaigos direktorius bei už papildomų pareigų vykdymą skirti priemoką.

 

 

 

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas                                                                              Giedrius Šimas

 

                                                                                      

Į pradžią