Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-250 2019-07-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-07-18 Nr. TŽ-250

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019-09-01.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

tarybos

     

sprendimu Nr.       

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybei (toliau – savivaldybė) nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą sąlygas ir tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Civiliniame kodekse, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Nekilnojamojo turto registro įstatyme, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO ATVEJAI

 

3.    Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytais atvejais savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys gali būti parduoti:

3.1.   už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ją mažinant vadovaujantis pardavimo metu Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotu gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiu, lyginant su 1998 m. liepos 1 d. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainomis;

3.2.   už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PIRKTI SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS BŪSTUS IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATUS, JŲ DALIS PATEIKIMO SĄLYGOS

 

4.    Asmenys, pageidaujantys pirkti savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, jų dalis, Alytaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – savivaldybės administracija) turi pateikti prašymą raštu.

5.    Prašyme turi būti nurodytas pageidaujamo pirkti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, jo dalies adresas, identifikavimo duomenys, naudojimosi juo teisinis pagrindas, informacija, kurio šeimos nario vardu bus sudaroma nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis.

6.    Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

6.1.  šeimos narių susitarimas, kieno vardu bus sudaroma nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis (jeigu toks susitarimas nenurodytas prašyme);

6.2.  pažyma apie asmens ir jo šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą (jeigu asmuo ar jo šeimos nariai nesutinka, kad savivaldybė šią informaciją gautų pati);

6.3.  teismo sprendimas, orderis arba sprendimas dėl leidimo naudotis gyvenamuoju plotu (jeigu asmeniui Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimą privatizuoti jo nuomojamą būstą pagal Butų privatizavimo įstatymą);

6.4.  dokumentai, įrodantys reabilituoto politinio kalinio ar tremtinio teisinį statusą, giminystės ryšį, nuolatinį gyvenimą Lietuvoje, kai savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys nuomos pagrindais suteikiami grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našlėms (našliams) ir jų vaikams;

6.5.  prireikus – kiti dokumentai, patvirtinantys asmens teisę įsigyti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą, jo dalį, reikalingi prašymui nagrinėti.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

7.    Parduodamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių sąrašą (toliau - sąrašas) tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės taryba). Sąrašas atnaujinamas ne dažniau kaip kartą per 12 mėnesių.

8.    Sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo priima savivaldybės taryba.

9.    Savivaldybės tarybos sprendime turi būti nurodytas parduodamo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, jo dalies adresas, pardavimo kaina, pardavimo teisinis pagrindas, bendras plotas ir kiti individualūs požymiai.

10.    Savivaldybės administracija, vykdydama savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimą, atlieka šias funkcijas:

10.1.    nagrinėja asmenų pateiktus prašymus ir kitus dokumentus;

10.2.   rengia ir pateikia turto vertintojui užsakymą nustatyti parduodamo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, jo dalies vertę;

10.3.   pasirašytinai supažindina pirkėją su nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita;

10.4.   rengia savivaldybės tarybos sprendimų dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo projektus;

10.5.   pateikia pirkėjui pranešimą mokėjimui už parduodamą savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą, jo dalį atlikti ir vykdo jo kontrolę;

10.6.   rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų, parduodamų už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ją mažinant vadovaujantis pardavimo metu Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotu gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiu, lyginant su 1998 m. liepos 1 d. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainomis, įkainojimo aktą (toliau – įkainojimo aktas) (forma pateikiama priede) ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl įkainojimo akto patvirtinimo projektus;

10.7.   pateikia notarui dokumentus, reikalingus nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti ir derina jos sudarymo sąlygas;

10.8.   organizuoja ir informuoja pirkėją apie nekilnojamojo turto sandorio sudarymo datą ir laiką.

11.    Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, jos įregistravimo ir nuosavybės teisių įregistravimo išlaidas apmoka pirkėjas.

V SKYRIUS

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMAS

 

12.    Parduodamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių vertę, vadovaudamiesi Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, nustato viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodyta tvarka parinktos turto vertinimo įmonės (turto vertintojai).

13.    Kai savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai parduodami už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ją mažinant vadovaujantis pardavimo metu Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotu gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiu, lyginant su 1998 m. liepos 1 d. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainomis, savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų kainai apskaičiuoti taikoma formulė:

K = V : I + L,

kur:

K – savivaldybės būsto kaina, Eur;

V – būsto vertė, Eur;

– statybos sąnaudų elementų kainų indeksas;

L – išlaidos, susijusios su būsto vertės nustatymu, Eur.

14.    Savivaldybės administracija dėl statybos sąnaudų elementų kainų indekso nustatymo kreipiasi į Lietuvos statistikos departamentą.

15.    Gavusi informaciją iš Lietuvos statistikos departamento dėl statybos sąnaudų elementų kainų indekso savivaldybės administracija rengia įkainojimo aktą. Įkainojimo aktą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

16.    Savivaldybės išlaidos, susijusios su parduodamo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, jo dalies vertės nustatymu, įskaitomos į pardavimo kainą, t. y. pirkėjas, teikdamas prašymą, įsipareigoja apmokėti išlaidas, susijusias parduodamo savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, jo dalies vertės nustatymu.

17.    Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita galioja 12 mėnesių nuo jos sudarymo dienos. Pirkėjui nepriėmus sprendimo dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, jo dalies įsigijimo per nurodytą terminą ir pageidaujant įsigyti praėjus nurodytam nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos terminui, turi būti sudaryta nauja nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18.    Lėšos, gautos pardavus savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, jų dalis pervedamos į savivaldybės biudžetą ir naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai, atskaičius su savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių vertės nustatymu susijusias išlaidas.

19.    Šiame apraše neaptarti klausimai dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo sprendžiami vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir kitais įstatymais.

20.    Ginčai dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių įkainojimo ir pardavimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21.    Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas savivaldybės tarybos sprendimu.

________________________

 


 

Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos

aprašo priedas

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

     

įsakymu Nr.       

 

(Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų, parduodamų už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ją mažinant vadovaujantis pardavimo metu Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotu gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiu, lyginant su 1998 m. liepos 1 d. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainomis, įkainojimo akto forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ, PARDUODAMŲ UŽ RINKOS VERTĘ, APSKAIČIUOTĄ PAGAL TURTO IR VERSLO VERTINIMO PAGRINDŲ ĮSTATYMĄ, JĄ MAŽINANT VADOVAUJANTIS PARDAVIMO METU LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO APSKAIČIUOTU GYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBOS SĄNAUDŲ ELEMENTŲ KAINŲ POKYČIU, LYGINANT SU 1998 M. LIEPOS 1 D. GYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBOS SĄNAUDŲ ELEMENTŲ KAINOMIS, ĮKAINOJIMO AKTAS

 

________________

(data)

 

 

Pirkėjas (-a): _________________________________________________________

                                                                                          (vardas, pavardė arba pavadinimas)

                      Pardavėjas (-a): _______________________________________________________

                                                                                                      (pavadinimas)

                      Parduodamas būstas: __________________________________________________

            (objekto identifikavimo duomenys)

                      _____________________________________________________________________

 

1.      Duomenys būsto kainai apskaičiuoti:

 

1.1. Būsto, esančio __________________________________, vertė __________ Eur,

(adresas)                        

pagrindas –  _____________________________________________________________________.

                                                         (turto vertintojo pavadinimas, turto vertinimo ataskaitos data ir Nr.)     

1.2.       Taikomas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas – ____________________,

pagrindas – ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

1.3. Išlaidos, susijusios su būsto vertės nustatymu – _________ Eur.

 

2.      Būsto kainos apskaičiavimas:

 

K = V : I + L,

kur:

K – savivaldybės būsto kaina, Eur;

V – būsto vertė, Eur;

I  – statybos sąnaudų elementų kainų indeksas;

L – išlaidos, susijusios su būsto vertės nustatymu, Eur.

 

3.      Parduodamo būsto kaina  _________ Eur.

 

Įkainojimo aktą parengė

 

__________________________       ____________      _________________________

(pareigos)                                            (parašas)                                         (vardas, pavardė)

 

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

     

Alytus

 

 

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašą (toliau - aprašas), kuriuo siekiama reglamentuoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą sąlygas ir tvarką.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis.

Aprašas nustato Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo atvejus, prašymų pirkti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus, pagalbinio ūkio paskirties pastatus, jų dalis pateikimo sąlygas, pardavimo organizavimo ir vykdymo ir pardavimo kainos nustatymo sąlygas.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Neringa Norušė

 

Tel. (8 315) 55 139, el. p. neringa.noruse@alytus.lt

Į pradžią