Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-252 2019-07-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-07-18 Nr. TŽ-252

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktu, 24 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktais, 25 straipsnio 2 dalimi, Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašu, sudarytu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“, atsižvelgdama į nepriklausomo turto vertintojo turto vertės nustatymo pažymas Nr. 19061387, 19021131 ir UAB „Alytaus butų ūkis“ 2019-04-30, (duomenys neskelbtini) 2019-01-24 prašymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus:

1.1.  vieną kambarį bendrabutyje Daugų g. 1-73A, Alytuje (unikalus Nr. 1197-9006-7010:0049, pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane 1197-9006-7010, 1N12p, bendras plotas 24,76 kv. m, gyvenamasis plotas 20,86 kv. m), už 2 608,90 Eur greta esančio bendrabučio kambario savininkei UAB „Alytaus butų ūkis“.

1.2.  trijų kambarių butą Likiškėlių g. 98-(duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane (duomenys neskelbtini), bendras plotas 65,89 kv. m, gyvenamasis plotas 42,42 kv. m), už 31 708,90 Eur nuomininkui (duomenys neskelbtini) (gim. (duomenys neskelbtini)).

2. Nustatyti, kad notarinės pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo išlaidas moka pirkėjai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

     

(data)

Alytus

 

 

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami savivaldybei nuosavybės teise priklausantys kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, kad už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenęs ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Sprendimo projekte numatyta leisti parduoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus kaina, apskaičiuota pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, ir savivaldybės išlaidas, susijusias su parduodamų būstų vertės nustatymu, įskaityti į būstų pardavimo kainą. Parduodami būstai yra įtraukti į Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, sudarytą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“.

Parduodamų būstų rinkos vertę nustatė nepriklausomas turto vertintojas – UAB „STIVVF“. Paslauga nupirkta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Neringa Norušė

 

Tel. (8 315) 55 139, el. p. neringa.noruse@alytus.lt

Į pradžią