Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-249 2019-07-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-07-16 Nr. TŽ-249

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI

 

2019-08-29 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą išduoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojams leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, gavus iš kompetentingos valstybės institucijos asmenų patikrinimo išvadas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-16

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 19 straipsnio 1 punktu, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, įvertinęs asmens tikrinimą atlikusios institucijos išvadą, išduoda paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Kadangi taryba yra paslapčių subjekto vadovė, kuri į pareigas skiria administracijos direktorių ir administracijos direktoriaus pavaduotoją, kreipiamės į tarybą, kad ši įgaliotų Alytaus miesto savivaldybės merą išduoti leidimus administracijos direktoriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojams dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Virginija Auruškevičienė

 

Tel. (8 315) 55 142, el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt

Į pradžią