Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projekto alternatyva, Nr. TŽ-246 2019-06-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMUI

                          Projekto alternatyva

2019-06-25 Nr. TŽ-246

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMUI

 

2019-06-27 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-11-17 nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2 punktu, 19-ju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018-04-01 įsakymu Nr. K-127 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 19-ojo standarto patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-36 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“, Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimu Nr. T-177 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019-06-26 išvadą Nr. KT4-5, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija įsigytų 8-ių vietų lengvąjį tarnybinį automobilį išperkamosios nuomos būdu, ne brangesnį kaip 40 000,00 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Nerijus Cesiulis                                       


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

„DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMUI“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-25

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies (išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija) 28 punktu: ,,sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp jų pagal Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-11-17  nutarimu Nr. ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2.1 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-177 patvirtintų Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių 4 p.: ,,Įstaigos ne brangesnius kaip 17 377,20 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus lengvuosius automobilius, ne brangesnius kaip 26 065,80 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), gali įsigyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį savarankiškai, jeigu yra numatyta lėšų jų sąmatose, o brangesnius kaip 17 377,20 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus lengvuosius automobilius, brangesnius kaip 26 065,80 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) – tik leidus savivaldybės tarybai.

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2019-01-30 sprendimu Nr. T-36 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ patvirtino 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžetą, kuriame numatytos lėšos (6 000,00 Eur) Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnybinio automobilio nuomai pagal veiklos nuomos sutartį. Tarnybinių automobilių nuomai 2019 m. biudžete lėšos patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-11-17 nutarimo Nr. ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2.2 punktu – iki 0,78 procento savivaldybės biudžeto darbo užmokesčio asignavimų.

Siūlymą parengti sprendimo projekto Nr. TŽ-219 alternatyvą ir numatyti, kad lengvasis automobilis būtų įsigyjamas išperkamosios nuomos būdu, būtų ne brangesnis nei 40000,00 Eur su PVM ir turėtų 8 vietas, pateikė Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komitetas.

 

 

 

Vidaus ūkio skyriaus vedėja                                                               Violeta Stanionienė

 

Tel. (8 315) 55 159, +370 620 24609, el. p. violeta.stanioniene@alytus.lt

Pagrindinis projektas:

DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI

 

Į pradžią