Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projekto alternatyva, Nr. TŽ-242 2019-06-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

                                                                                                                             

2019-06-13 projekto Nr. TŽ-236 alternatyva

Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymu

2019-06-21 Nr. TŽ-242

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/17893 pastato unikalus numeris 1197-7002-8012, pastatas pažymėtas plane 1U3b):

1.1. patalpas, pažymėtas plane 2-24 (20,43 kv. m), 2-27 (177,20 kv. m), bendras plotas 197,63 kv. m;

1.2. patalpas, pažymėtas plane 2-17 (210,36 kv. m), 2-22 (22,38 kv. m), bendras plotas 232,74 kv. m;

1.3. patalpas, pažymėtas plane 1-84 (11,58 kv. m), C-35 (120 kv. m iš 413,23 kv. m), C-36 (3,81 kv. m), C-37 (4,37 kv. m), C-38 (8,85 kv. m), bendras plotas 148,61 kv. m;

1.4. patalpas, pažymėtas plane 1-63 (272,85 kv. m), 1-64 (13,52 kv. m), 1-67 (2,73 kv. m), 1-68 (5,35 kv. m), 1-96 (26,05 kv. m), bendras plotas 320,50 kv. m.

2. Nustatyti pagrindines 1 punkte nurodyto turto nuomos sąlygas:

2.1. naudojimo paskirtis – sporto veikla;

2.2. nuomos terminas – 1 metai;

2.3. pradinis nuompinigių dydis – 1,12 Eur už 1 kv. m per mėnesį;

2.4. nuomos terminas nustatomas nuo 2019-08-17.

3. Įgalioti viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą, vadovaujantis Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-21

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projekto alternatyvos tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Naujojoje g. 52, Alytuje.

Šiuo metu šiomis patalpomis panaudos pagrindais naudojasi Alytaus šokių studija „Alemana“, Alytaus tradicinio aikido klubas, asociacija „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubas bei asociacija MMA. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių terminas baigiasi 2019-08-16. Atsižvelgiant į gautus prašymus pratęsti nuomos sutarčių terminą, parengtas tarybos sprendimo 2019-06-13 projektas Nr. TŽ-236, kuriame nurodyta, kad panaudos sutarčių terminas pratęsiamas vienerių metų laikotarpiui. Tarybos sprendimo 2019-06-13 projekto Nr. TŽ-236 alternatyva parengta atsižvelgiant į Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymus. Siūloma organizuoti viešąjį nuomos konkursą ir pasibaigus panaudos sutarčių terminui negyvenamąsias  patalpas išnuomoti.

Pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. T-125 „Dėl Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Minėtame apraše nurodyta, kad pradinis nuompinigių dydis, apskaičiuotas pagal turto nuompinigių dydžio nustatymo formules, turto valdytojo sprendimu gali būti didinamas. Pastato Naujojoje g. 52, Alytuje, pirmajame ir antrajame aukšte esančioms patalpoms apskaičiuotas 1,12 Eur už 1 kvadratinį metrą pradinis nuompinigių dydis, cokoliniame aukšte esančioms patalpoms – 1,06 Eur už 1 kvadratinį metrą. Siūloma nustatyti vienodą pradinį nuompinigių dydį visoms nuomojamos patalpoms, t. y. 1,12 Eur už 1 kvadratinį metrą.

 

 

 

Patarėja                                                    Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

 

Pagrindinis sprendimo projektas:

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO

Į pradžią