Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-241 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-20 Nr. TŽ-241

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento tvirtinimo“, 170 punktu, atsižvelgdama į Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019-05-17 protokolą Nr. KPPn-45 ir Alytaus miesto savivaldybės mero 2019-06-12 teikimą Nr. GD-10569 (6.17.), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisiją  Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Edmundas Čečėta, miesto savivaldybės tarybos narys,

Vytautas Jastremskas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Andrius Jučas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Edita Jurčienė, Jurgiškių seniūnaitijos seniūnaitė, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė,

Vilma Krušnienė, miesto savivaldybės tarybos narė,

Aldona Marcinkevičienė, Dvaro seniūnaitijos seniūnaitė, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė,

Ramūnas Masiulionis, Vidzgirio seniūnaitijos seniūnaitis, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguotas atstovas,

Valius Micevičius, miesto savivaldybės tarybos narys,

Mantas Navickas, visuomenės atstovas, deleguotas asociacijos Lietuvos teisininkų draugijos (Alytaus skyriaus),

Tomas Nikulinas, visuomenės atstovas, deleguotas asociacijos Vidzgirio bendruomenės,

Laura Radzevičiūtė, miesto savivaldybės tarybos narė,

Henrikas Šivokas, visuomenės atstovas, deleguotas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Alytaus profesinių sąjungų centro,

Skaistė Ulčickaitė, miesto savivaldybės tarybos narė.

2. Skirti Laurą Radzevičiūtę Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininke.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimą Nr. T-225 „Dėl naujos sudėties Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 


Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-20

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnis reglamentuoja savivaldybės tarybos komisijų sudarymo tvarką. Minėto straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Antikorupcijos komisijos  pirmininką taryba mero teikimu skiria iš šios komisijos narių.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. 258 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų 14 punkte numatyta, kad komisijos pirmininko pavaduotoją iš komisijos narių renka komisijos nariai.

Vietos savivaldos įstatymas numato, jog seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią