Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-240 2019-06-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-19 Nr. TŽ-240

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 6 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento tvirtinimo“, 170 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatais, patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-10-08 sprendimu Nr. T-207 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“, atsižvelgdama į Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019-05-17 protokolą Nr. KPPn-45 ir Alytaus miesto savivaldybės mero 2019-06-18 teikimą Nr. GD-10957 (6.17.), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

                     Rimantė Adomaitienė, visuomenės atstovė, asociacijos vaiko ir mamos dienos centro „Kutis“ prezidentė,

Česlovas Daugėla, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Aušra Kišonienė, Kalvos seniūnaitijos seniūnaitė, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė,

Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Sigitas Leonavičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, Piliakalnio seniūnaitijos seniūnaitė, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė,

Gitana Pranckienė, visuomenės atstovė, deleguota asociacijos Lietuvos teisininkų draugijos (Alytaus skyriaus),

Valdas Račkauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Vilija Ramanauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Danutė Remeikienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Henrikas Šivokas, visuomenės atstovas, deleguotas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Alytaus profesinių sąjungų centro,

Kęstutis Šlekys, Likiškių seniūnaitijos seniūnaitis, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguotas atstovas.

2. Skirti Viliją Ramanauskienę Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininke.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimą Nr. T-133 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-19

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnis reglamentuoja savivaldybės tarybos komisijų sudarymo tvarką. Minėto straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Etikos komisijos  pirmininką taryba mero teikimu skiria iš šios komisijos narių.

Komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo tvarka yra nustatyta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-207 patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatais. Šių nuostatų 5 punkte nustatyta, kad komisijos pirmininko pavaduotoją pirmininko teikimu skiria komisija.

Vietos savivaldos įstatymas numato, jog seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                  Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią