Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-239 2019-06-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-06-17 Nr. TŽ-239

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ

IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičių pagal vykdomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019–2020 m. m. pagal priedą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

            Alytaus miesto savivaldybės tarybos

            2019 m. birželio   . d.

            sprendimo Nr. T-  

                                                                                                   priedas                                                                                                                                                               

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIUS PAGAL VYKDOMAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS 2019–2020 M. M.

 

 

 

1. Lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             1

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         4

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                      1

2. Lopšelis-darželis „Pasaka“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

3. Lopšelis-darželis „Saulutė“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             1

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         5

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė vaikams su kalbos sutrikimais           0

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

4. Lopšelis-darželis „Nykštukas“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

5. Lopšelis-darželis „Obelėlė“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         6

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo  savaitinė grupė                                           1

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

6. Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              1

7. Lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

8. Lopšelis-darželis „Linelis “

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

9. Lopšelis-darželis „Du gaideliai“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         7

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

10. Lopšelis-darželis „Putinėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              1

11. Lopšelis-darželis „Volungėlė“                                                                                                      

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

12. Lopšelis-darželis „Boružėlė“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

13. Lopšelis-darželis „Girinukas“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

14. „Drevinuko“ mokykla-darželis

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupė                                                               1

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         3

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              2

15. „Vilties“ mokykla-darželis

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupė                                                               1

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                                         3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės vaikams su protine negalia              2

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                                              1

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ

IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-17

(data)

Alytus

 

 

 

                      Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam švietimui vykdyti.

                      Teikiame Alytaus miesto savivaldybės tarybai sprendimo projektą, kuriame išvardytos Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio švietimo programas ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių jose skaičių 2019–2020 m. m. Numatoma formuoti 34 ankstyvojo ugdymo, 77 ikimokyklinio ugdymo, 26 priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo  savaitinę grupę ir 2 specialiojo ikimokyklinio ugdymo grupes. Iš viso 140 grupių.

                      Palyginus Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projekte nurodytą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių su šių grupių skaičiumi 2018–2019 m. m. (1 priedas) lopšelyje-darželyje „Saulutė“ sumažėja 1 ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupe ir nelieka ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės vaikams su kalbos sutrikimais, o padidėja 1 priešmokyklinio ugdymo grupe, lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ sumažėja 1 priešmokyklinio ugdymo grupe, o padidėja 1 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupe,   lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ padidėja 1 ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupe, lopšelyje-darželyje „Putinėlis“ padidėja 1 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupe, o sumažėja 1 priešmokyklinio ugdymo grupe.

                      2019-04-29 duomenimis (2 priedas) Alytaus miesto lopšeliai-darželiai ir mokyklos-darželiai gavo 433 prašymus dėl vaikų priėmimo į ankstyvojo amžiaus grupes. 81 prašymas buvo nepatenkintas. Paaiškėjus, kad  Alytaus lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ yra galimybė įsteigti papildomą ankstyvojo amžiaus grupę, 15 tėvelių, kurių prašymai priimti vaikus į kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas nebuvo patenkinti, parašė prašymus. Todėl naujos ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės įkūrimas  dalinai galėtų išspręsti vietų trūkumą  ankstyvojo amžiaus ugdymo grupėse ir leistų teikti tinkamas paslaugas, užtikrintų vaikų saugumą, tenkintų jų ugdymo poreikius. Šios grupės darbo užmokesčiui ir „Sodros“ mokesčiams reikėtų 30 700 Eur per metus. Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Zita Reipienė 2019-05-31 rašte Nr. S-99(1.5) „Dėl papildomos grupės steigimo“ (3 priedas) nurodo prašomą 9 350 Eur sumą naujai grupei įsteigti (lovytėms, čiužiniams, rūbinės spintelėms, miego inventoriui, indams).

                      PRIDEDAMA.

                      1. Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičius pagal vykdomas ankstyvojo, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019–2020 m. m. palyginimas su šių grupių skaičiumi 2018–2019 m. m., 2 lapai.

                      2. Prašymų į Alytaus miesto lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupes lentelė, 1 lapas.

                      3. Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorės Zitos Reipienės 2019-05-31 prašymo Nr. S-99(1.5) „Dėl papildomos grupės steigimo“ kopija. 1 lapas.

 

 

 

Sprendimo Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių grupių skaičiaus 2019–2020 m. m. nustatymo aiškinamojo rašto priedas Nr.1

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIUS PAGAL VYKDOMAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS 2019–2020 M. M. PALYGINIMAS SU ŠIŲ GRUPIŲ SKAIČIUMI 2018–2019 M. M.

 

 

                                                                                             2019–2020 m. m.       2018–2019 m. m.

1. Lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        1                             1

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    4                             4

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        1                             1

2. Lopšelis-darželis „Pasaka“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        3                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    6                             6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        2                             2

3. Lopšelis-darželis „Saulutė“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        1                             2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    5                             4

Ikimokyklinio amžiaus vaikų  grupė vaikams su kalbos sutrikimais   0                             1

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        2                             1

4. Lopšelis-darželis „Nykštukas“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        3                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    5                             5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        2                             2

5. Lopšelis-darželis „Obelėlė“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        2                             2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    6                             6

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo  savaitinė grupė                     1                             1

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        2                             2

6. Lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        2                             2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    5                             4

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        1                             2

7. Lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        3                             2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    5                             5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        2                             2

8. Lopšelis-darželis „Linelis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        3                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    6                             6           Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                             2                             2

9. Lopšelis-darželis „Du gaideliai“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        3                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    7                             7

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        2                             2

10. Lopšelis-darželis „Putinėlis“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        2                             2

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    5                             4

Priešmokyklinio ugdymo grupė                                                          1                             2

11. Lopšelis-darželis „Volungėlė“                                                                                                      

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        3                             3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    5                             5

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        2                             2

12. Lopšelis-darželis „Boružėlė“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        3                              3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    6                              6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        2                              2

13. Lopšelis-darželis „Girinukas“

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        3                              3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    6                              6

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        2                              2

14. „Drevinuko“ mokykla-darželis

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        1                              1

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    3                              3

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        2                              2

15. „Vilties“ mokykla-darželis

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupės                                        1                              1

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės                                    3                              3

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo  specialiosios

grupės vaikams su protine negalia                                                      2                              2

Priešmokyklinio ugdymo grupės                                                        1                              1

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Laima Kairienė

 

Tel. (8 315) 55 184, +370 620 24601, el. p. laima.kairiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-239 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO-1 PRIEDAS
TŽ-239 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO-2 PRIEDAS
Į pradžią