Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-234 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SAUKESTA“ 2016-07-07 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-57-(57.5) PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-234

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SAUKESTA“ 2016-07-07 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-57-(57.5) PAKEITIMO

 

2019-06-27 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ 2016-07-07 investicijų sutarties Nr. SRN-57-(57.5.) 4.5 papunkčiu, atsižvelgdama į UAB „Saukesta“ 2019-03-25 prašymą ir į Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos 2019-04-10 posėdžio protokolą Nr. KPPt-136, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ 2016-07-07 investicijų sutarties Nr. SRN-57-(57.5.) pakeitimo (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą Nerijų Cesiulį pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą susitarimą. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SAUKESTA“ 2016-07-07 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-57-(57.5) PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į gautą UAB „Saukesta“ gautą prašymą pakeisti 2016-07-07 Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Saukesta“ investicijų sutartį Nr. SRN-57-(57.5.) ir į tai, kad nuomos teise valdomas 1,8613 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 1101/0001:1146, Fortų g. 12, Alytuje, pagal detalųjį planą buvo padalintas į du sklypus: 1) 1,2294 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-5133-5389, Fortų g. 12, Alytuje, ir  2) 0,6319 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-5159-0482, Sidabrio g. 16, Alytuje. Pakeitus žemės sklypų adresus, reikalinga patikslinti investicijų sutartyje nurodyto žemės sklypo adresą ir jo dydį. 2019-04-04 vykusio Ekonominės plėtros komisijos posėdžio metu buvo pritarta investicijų sutarties keitimui, patikslinant nuomojamo žemės sklypo adresą. Papildomai į investicijų sutartį įrašomas punktas, kad investuotojas įsipareigoja grąžinti 0,6319 ha žemės sklypą adresu Sidabrio g. 16 Alytaus miesto savivaldybei. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-234 - DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SAUKESTA“ 2016-07-07 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-57-(57.5) PAKEITIMO-PRIEDAS-SUTARTIS
Į pradžią