Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-223 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-223

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Kultūros centrų įstatymo 7 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų, patvirtintų  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-72 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų tvirtinimo“, 55 punktu, atsižvelgdama į  viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus 2019-05-31 raštą Nr. SD-19/133, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti į viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą Alytaus miesto savivaldybės tarybos narę, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimą Nr. T-87 „Dėl atstovo delegavimo į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Kultūros centrų įstatymo 7 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų, patvirtintų  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-72 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų tvirtinimo“, 55 punktu, atsižvelgdama į  viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus 2019-05-31 raštą, Alytaus miesto savivaldybės taryba turi deleguoti 1 narį į viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 43 punkte nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – savivaldybės tarybos narių delegavimas į įstatymų nustatytas tarybas ar komisijas.

Šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma Alytaus miesto savivaldybės tarybai, kaip viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro steigėjai, deleguoti į centro tarybą steigėjo atstovę – mero pavaduotoją Jurgitą Šukevičienę.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                   Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią