Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-224 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-224

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2019-06-27 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1papunkčiu, 4 ir 6 punktais ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus 2019-04-12 raštą Nr. VD-1106(6,39) „Dėl suoliukų perdavimo“, Socialinės paramos skyriaus 2019-04-08 raštą Nr. VD-1036 (6.39) „Dėl mobilios rampos perdavimo“ ir 2019-01-08 raštą Nr. VD-54 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, Aplinkos apsaugos skyriaus 2016-08-30 raštą Nr. VD-1485 „Dėl įrangos perdavimo VšĮ „Alytaus infrastruktūrai“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Perduoti Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise:

                      1.1. VšĮ ,,Alytaus infrastruktūra“ pagal 1 priedą:

                      1.2. Alytaus Likiškėlių progimnazijai pagal 2 priedą;

                      1.3. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui pagal 3 priedą;

                      1.4. VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui pagal 4 priedą.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

Alytus

 

 

                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos raštus dėl turto perdavimo.

Parengto sprendimo projekto tikslas – perduoti Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, kuris įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų (15101).

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-224 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-1 PRIEDAS-TURTO VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ SĄRAŠAS
TŽ-224 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-2 PRIEDAS-TURTO LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJAI SĄRAŠAS
TŽ-224 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-3 PRIEDAS-TURTO MRSC SĄRAŠAS
TŽ-224 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-4 PRIEDAS-TURTO ASRC SĄRAŠAS
Į pradžią