Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-233 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-233

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

2019-05-23 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2, 14.1, 16.1 papunkčiais, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties 2019-05-07 raštą Nr. SD-118 „Dėl panaudos sutarties sudarymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 5 metams VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stočiai, juridinio asmens kodas 253724440, pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtąnegyvenamąsias 791,86 kv. m ploto patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje, (Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/2363):

1.1. pastatą – greitosios pagalbos, unikalus Nr. 1193-0001-2119, naudojimo paskirtis – gydymo, pažymėtą plane 11D1b, bendras plotas 361,38 kv. m, inventorinis Nr. AAVA01201472;

1.2. pastatą – garažą, pastato unikalus Nr. 1193-0001-2073, naudojimo paskirtis – garažų, pažymėtą plane – 7G1p, patalpas, pažymėtas plane 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-32, 1-33, 1-38, patalpų bendras plotas 430,48 kv. m, pastato inventorinis Nr. AAVA01201465 –

VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties įstatuose numatytai veiklai vykdyti – tenkinti viešuosius interesus, vykdant sveikatos priežiūros veiklą, gerinti žmonių sveikatą, sumažinti žmonių mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos pagalbą.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

                 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.2, 14.1, 16.1 papunkčiais ir atsižvelgiant į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties 2019-05-07 raštą Nr. SD-118 „Dėl panaudos sutarties sudarymo“.

Parengto sprendimo projekto tikslas – perduoti 5 metams nuo 2019 m. birželio 17 d. VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stočiai įstatuose apibrėžtoms funkcijoms vykdyti 791,86 kv. m ploto patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje, pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 458, VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis naudojosi patalpomis pagal sudarytas panaudos sutartis:

1. 2009 m. birželio 16 d. sutartį Nr. 1-48-(1.61), kuria perduodamų patalpų bendras plotas – 641,25 kv. m:

2. 2010 m. balandžio 19 d. sutartį Nr. S-85-(1.61), kuria perduodamų patalpų bendras plotas – 202,82 kv. m.

2019-05-07 gautas VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties raštas Nr. SD-118 „Dėl panaudos sutarties sudarymo“, kuriuo ji prašo negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, pagal panaudos sutartį galimam maksimaliam laikotarpiui – patalpos reikalingos VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-233 - DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS-PRIEDAS
Į pradžią