Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-225 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS

                                                                                                                                        Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-225

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS

 

2019 m.                              d. Nr. TŽ-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015-12-15 sprendimu Nr. C(2015) 9279, Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti projektui „Pasienio poezija – kalbantis paveikslas“.

2. Numatyti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės biudžete 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama;

2.2. suplanuotas apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

3. Užtikrinti projektų tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      

 


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

„DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-

Alytus

 

                      Biudžetinė įstaiga Alytaus kraštotyros muziejus, kaip paramos gavėja, kartu su Suvalkų regiono muziejumi (Lenkijos Respublika), kaip pagrindiniu paramos gavėju, ne vėliau kaip iki 2019-09-30 ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą (4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019-06-10). ES parama – 85 proc. tinkamų išlaidų, 15 proc. nuosavas įnašas.

Informacija apie projektą, teikiamą pagal programos 1 prioritetinę kryptį Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo  skatinimas:

Projekto pavadinimas – „Pasienio poezija – kalbantis paveikslas“ (angl. Cross border poetry – painting that speaks).

Pagrindinis paramos gavėjas – Suvalkų regiono muziejus (Lenkijos Respublika).

Paramos gavėja – biudžetinė įstaiga Alytaus kraštotyros muziejus.

Projekto veiklos rūšys Alytaus mieste:

A. Matučio muziejaus vidaus ir išorės erdvių pritaikymas edukacinei veiklai pagal parengtą vidaus patalpų pritaikymo edukacinei veiklai projektą: įrengti patalpas  su funkcionaliomis, erdvę taupančiomis baldų konstrukcijomis, interaktyviomis grindimis, moderniu apšvietimu (72 300 Eur). Investicijos skirtos ir A. Matučio muziejaus sodui: planuojama įsigyti kilnojamas pavėsines, lauko baldus, įgarsinimo, apšvietimo aparatūrą, mobiliąją sceną (4 000 Eur).  Projekto metu taip pat bus parengtas literatūrinis maršrutas šeimoms ir vaikams vaikų literatūros kūrėjų pėdsakais nuo Alytaus iki Suvalkų (11 000 Eur), suorganizuota tarptautinė vaikų literatūros šventė (10 000 Eur), parengtos 3 naujos edukacinės programos (7 450 Eur), išleista A. Matučio eilėraščių knyga 2 kalbomis (7 200 Eur), sukurta A. Matučio muziejaus svetainė (3 720 Eur), informatyvi lauko informacinė lenta (10 000 Eur) Planuojama, kad pagal jau parengtą techninį projektą bus įrengta visus reikalavimus atitinkanti knygų, ikonografinės medžiagos, fotografijų, plakatų, laikraščių, filokartijos eksponatų saugykla (201 960 Eur), techninė priežiūra (1 616 Eur). Surengtos kūrybinės restauravimo dirbtuvės, vadovaujant Prano Gudyno restauravimo centro specialistams. Jose dalyvaus Alytaus ir Suvalkų muziejininkai (6 790 Eur), projekto auditas (8 000 Eur), biuro išlaidos (5 000 Eur), išvykos pas partnerius (10 darbuotojų x 2) ir jų priėmimas (nakvynė, mokymai, transportas, maitinimas ir kt. 6 250 Eur), konferencijos (1 200 Eur), suvenyrai (6 300 Eur), informaciniai stendai (3 146 Eur), reklama (600 Eur), atlyginimai 10 proc. nuo projekto vertės.

Projekto vertė apie 850 000 Eur.

Alytaus kraštotyros muziejui tenkanti  projekto vertės dalis 400 000 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis, 15 proc. – 60 000,00 Eur, reikalingos lėšos apyvartai – apie 200 000,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

                     

Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja,

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                                                   Ineta Dimšienė

 

Tel. (8 315) 55 131, +370 620 68008, el. p. ingrida.leskeviciene@alytus.lt

Į pradžią