Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-235 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-235

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019-06-27 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Sofa Brands“ ir UAB „BSP Industrial Property II“ 2019-03-13 investicijų sutarties Nr. SRN-50(57.5) 8.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „Sofa Brands“ 2019-05-21 pranešimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimą Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalį, Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Sofa Brands“ ir UAB „BSP Industrial Property II“ 2019-03-13 investicijų sutarties Nr. SRN-50(57.5) 8.1 papunktį ir į UAB „Sofa Brands“ 2019-05-21 pranešimą. Rašte teigiama, kad įmonės UAB „Sofa Brands“ valdyba priėmė sprendimą sustabdyti naujos gamyklos adresu Fortų g. 3, Alytuje, projektą ir nepirkti turto, esančio žemės sklype, Fortų g. 3, Alytuje. Kaip numatyta Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Sofa Brands“ ir UAB „BSP Industrial Property II“ 2019-03-13 investicijų sutarties Nr. SRN-50(57.5) 8.1 papunktyje: „Ši sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo visos šalys, UAB „Juice & water group“, kodas 302604415, atsisako ieškinio teisme / teisme nėra jokių UAB „Juice & water group“ reikalavimų savivaldybei ir UAB „Juice & water group“ ir UAB „BSP Industrial Property II“ pasirašo turto, esančio žemės sklype, Fortų g. 3, Alytuje, įsigijimo dokumentus.“. Kadangi turto, esančio žemės sklype Fortų g. 3, Alytuje, įsigijimo dokumentai nebus pasirašomi, 2019-03-13 pasirašyta Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Sofa Brands“ ir UAB „BSP Industrial Property II“ investicijų sutartis Nr. SRN-50(57.5) neįsigalios ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimas Nr. T-16 tampa neaktualus.

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Į pradžią