Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-230 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-230

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 1 ir 3 dalimis, atsižvelgdama į Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimu Nr. T-64 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 2 ir 3 punktus, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 2019-05-04 raštą Nr. 1 „Dėl Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ narių delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių 2019-06-10 sutikimus ir  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-12 įsakymą Nr. DV-470 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą:

Edmundas Čečėta, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Vilma Krušnienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Laura Radzevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Skaistė Ulčickaitė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė,

Rimvyda Ališauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja,

Agnė Grigaliūnaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė,

Kristina Builovaitė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguota narė,

Žydrūnė Česonytė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguota narė,

Klėja Merčaitytė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguota narė,

Greta Radzevičiūtė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguota narė;

Milda Sakavičiūtė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguota narė,

Lukas Stravinskas, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys,

Silvija Stravinskaitė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguota narė.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimą Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Nerijus Cesiulis                                                   


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu, 2 ir 3 punktus ir į Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 2019-05-04 raštą Nr. 1, Alytaus miesto savivaldybės tarybos prašoma pakeisti Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį.

                      Pagal Jaunimo reikalų tarybos nuostatų 2 punktą Jaunimo reikalų taryba – visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų (14–29 m.). Atsižvelgus į Jaunimo reikalų departamento prie SADM 2019-05-06 direktoriaus įsakymu Nr. 2V-105 (1.4)  „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintų Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų 7.4 punktą, siekiant užtikrinti jaunų žmonių interesų atstovavimą svarstant jauniems žmonėms aktualius klausimus, rekomenduojama, kad SJRT jaunimo atstovais būtų renkami jauni žmonės (14–29 m. amžiaus), atsižvelgus į šio įsakymo 9 punktą, siekiant užtikrinti sprendimų priėmimą sprendžiant jauniems žmonėms aktualius klausimus, rekomenduojama, kad savivaldybės tarybos nariai sudarytų ne mažiau kaip trečdalį visų Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių skaičiaus. Siekiant atskirti su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių sprendimų priėmimą ir jų vykdymą bei išvengti interesų konflikto, jaunimo reikalų koordinatorius neturi būti jaunimo reikalų tarybos nariu.

                      Jaunimo reikalų taryba sudaroma 2 metams skaičiuojant nuo savivaldybės tarybos kadencijos pradžios.

 

 

Vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)                                           Dalia  Kavolynienė

 

Tel. (8 315) 55 178, +370 684 97043, el. p. Dalia.Kavolyniene@alytus.lt

Į pradžią