Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-236 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-236

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO

 

2019-06-27 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, savivaldybės turto panaudos 2014-08-14 sutarties Nr. 140814/01 26 punktu, savivaldybės turto panaudos 2014-08-14 sutarties Nr. 140814/02 26 punktu, savivaldybės turto panaudos 2014-08-14 sutarties Nr. 140814/03 26 punktu, savivaldybės turto panaudos 2014-08-14 sutarties Nr. 140814/04 26 punktu, atsižvelgdama į motyvuotus asociacijos „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubo 2019-06-05 prašymą, asociacijos Alytaus tradicinio aikido klubo 2019-06-05 prašymą, asociacijos Alytaus šokių studijos „Alemana“ 2019-06-05 prašymą ir visuomeninės organizacijos MMA 2019-06-07 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pratęsti nuo 2019-08-17 iki 2020-08-16 negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, panaudos sutartis:

1.1. savivaldybės turto panaudos 2014-08-14 sutartį Nr. 140814/01 su asociacija Alytaus tradicinio aikido klubu;

1.2. savivaldybės turto panaudos 2014-08-14 sutartį Nr. 140814/02 su asociacija Alytaus šokių studija „Alemana“;

1.3. savivaldybės turto panaudos 2014-08-14 sutartį Nr. 140814/03 su asociacija „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubu;

1.4. savivaldybės turto panaudos 2014-08-14 sutartį Nr. 140814/04 su visuomenine organizacija MMA.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti susitarimus dėl 1 punkte nurodytų panaudos sutarčių pratęsimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimu Nr. T-179 iki 2019-08-16 pagal panaudos sutartį perduotas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – patalpos Naujojoje g. 52, Alytuje.

Gauti asociacijų Alytaus šokių studijos „Alemana“, „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubo, visuomeninės organizacijos MMA, asociacijos Alytaus tradicinio aikido klubo prašymai pratęsti 2014 m. panaudos sutartis penkeriems metams.

Vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-14, savivaldybės taryba sprendimu gali pratęsti panaudos sutartį.

Alytaus miesto savivaldybės administracija, gavusi prašymus pratęsti patalpų panaudos sutartis, kreipėsi 2019-06-05 raštu Nr. SD-4757 (38.5) į VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro administraciją dėl informacijos, ar prašomos patalpos nėra reikalingos įstaigos veiklai vykdyti. 2019-06-11 gautas VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro atsakymas Nr. SD-127(1.20) „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujoji g. 52, Alytuje“ pratęsti panaudos sutartis 1 metams.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

 

Sprendimo projekto alternatyva:

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

Į pradžią