Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-227 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS

                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-227

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi ir Darbo kodekso 54 straipsnio 1 dalimi, 127 straipsnio 5 ir 6 dalimis ir 146 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdama į Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimu  Nr. T-174 „Dėl Alytaus „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų nuostatų patvirtinimo“, 29.3.1 papunktį, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorės Aldonos Marijonos Karalevičienės 2019-05-21 siūlymą „Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti su Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorės Aldonos Marijonos Karalevičienės 2019-05-21 siūlymu nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu.

2. Nutraukti 2019-08-30 darbo sutartį su Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktore Aldona Marijona Karalevičiene pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu).

3. Išmokėti atleidimo iš pareigų dieną Alytaus senamiesčio pradinės mokyklos direktorei Aldonai Marijonai Karalevičienei jai priklausantį darbo užmokestį, piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu teisė į tokias atostogas būtų sutarties nutraukimo dieną, ir penkių mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką iš Alytaus Senamiesčio pradinei mokyklai skirtų lėšų.

4. Pavesti nuo 2019-09-01 Violetai Mikalauskienei Alytaus senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai vykdyti Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus funkcijas, kol bus paskirtas šios mokyklos  direktorius, už papildomą darbo krūvį mokant jai 30 proc. jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką.

5. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti susitarimą su Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktore Aldona Marijona Karalevičiene dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu bei pasirašyti ir kitus dokumentus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-07

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybėje gautas Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos (toliau – mokykla) direktorės Aldonos Marijonos Karalevičienės 2019-05-21 siūlymas (kopija pridedama) Alytaus miesto savivaldybės tarybai šalių susitarimu su ja 2019-08-30 nutraukti darbo sutartį.  Direktorės vadovavimo mokyklai darbo stažas 22 m.

Siūloma svarstyti mokyklos direktorės Aldonos Marijonos Karalevičienės siūlymą      2019-08-30  nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Teisės aktai leidžia, kad mokyklos direktorei Aldonai Marijonai Karalevičienei atleidimo iš pareigų dieną būtų išmokėtas jai priklausantis darbo užmokestis, piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu teisė į tokias atostogas būtų sutarties nutraukimo dieną, ir penkių mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

 

 

 

Vedėjo pavaduotojas                                                                          Giedrius Šimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 129, +370 620 24536, el. p. giedrius.simas@alytus.lt

Į pradžią