Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-229 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-229

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

„51. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyrius iki ketvirčio antrojo mėnesio 15 d. surenka ir analizuoja informaciją apie nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas piniginei socialinei paramai  bei savivaldybės asignavimų valdytojų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo iš nepanaudotų socialinės paramos lėšų. Apie nepanaudotas lėšas ir esamus prašymus informuoja  administracijos direktorių.“

2.      Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

„52. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų prašymus analizuoja komisija, sudaroma administracijos direktoriaus įsakymu. Komisija susideda  iš 7 narių: savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Finansų ir investicijų skyriaus  vedėjo, Socialinės paramos skyriaus vedėjo ir po 1 narį deleguoja savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas, Kontrolės komitetas. Komisija teikia siūlymą savivaldybės tarybai. Komisijos posėdžius inicijuoja ir techniškai aptarnauja Finansų ir investicijų skyrius.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

(data)

Alytus

 

 

 

                     Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo projektas parengtas dėl tikslinamo Finansų ir investicijų skyriaus pavadinimo.

 

Sena redakcija

2015 m. birželio 16  d. Nr. T-183

 

Nauja redakcija

51. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyrius iki ketvirčio antrojo mėnesio 15 d. surenka ir analizuoja informaciją apie nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas piniginei socialinei paramai  bei savivaldybės asignavimų valdytojų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo iš nepanaudotų socialinės paramos lėšų. Apie nepanaudotas lėšas ir esamus prašymus informuoja  administracijos direktorių.

 

„52. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų prašymus analizuoja komisija, sudaroma administracijos direktoriaus įsakymu. Komisija susideda  iš 6 narių: savivaldybės administracijos direktoriaus, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo, Socialinės paramos skyriaus vedėjo ir po 1 narį deleguoja savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas, Kontrolės komitetas. Komisija teikia siūlymą savivaldybės tarybai. Komisijos posėdžius inicijuoja ir techniškai aptarnauja Strateginio planavimo ir finansų skyrius.“

„51. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyrius iki ketvirčio antrojo mėnesio 15 d. surenka ir analizuoja informaciją apie nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas piniginei socialinei paramai  bei savivaldybės asignavimų valdytojų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo iš nepanaudotų socialinės paramos lėšų. Apie nepanaudotas lėšas ir esamus prašymus informuoja  administracijos direktorių.“

 

„52. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų prašymus analizuoja komisija, sudaroma administracijos direktoriaus įsakymu. Komisija susideda  iš 7 narių: savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Finansų ir investicijų skyriaus  vedėjo, Socialinės paramos skyriaus vedėjo ir po 1 narį deleguoja savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas, Kontrolės komitetas. Komisija teikia siūlymą savivaldybės tarybai. Komisijos posėdžius inicijuoja ir techniškai aptarnauja Finansų ir investicijų skyrius.“

 

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Roberta Samuolytė-Kisielienė

 

Tel. (8 315) 56 661, +370 673 49698, el. p. roberta.kisieliene@alytus.lt

 

Į pradžią