Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-232 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-232

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalies 6, 7 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento tvirtinimo“, atsižvelgdama į savivaldybės mero 2019-06-12 siūlymą Nr. VD-10560 (6.17.), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Gintautas Andriuškevičius, frakcijos „Vieningas Alytus“ deleguotas atstovas;

Saulius Bitinas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos deleguotas atstovas;

Gediminas Daukšys, frakcijos „Už Alytų“ deleguotas atstovas;

Valė Gibienė, frakcijos „Alytaus piliečiai“ deleguota atstovė;

Jurgis Krasnickas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos deleguotas atstovas,

Povilas Labukas, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguotas atstovas.

2. Skirti:

2.1. Gintautą Andriuškevičių Kontrolės komiteto pirmininku.

2.2. Jurgį Krasnicką Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 14 straipsnis reglamentuoja savivaldybės tarybos komitetų sudarymo tvarką. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekvienoje savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jei jas sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.

Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką ir pavaduotoją skiria savivaldybės taryba iš komiteto narių mero siūlymu. 

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                   Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią