Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-228 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ DIREKTORIAUS

                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-228

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ DIREKTORIAUS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi ir Darbo kodekso 54 straipsnio 1 dalimi, 127 straipsnio 5 ir 6 dalimis ir 146 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 10 straipsniu, atsižvelgdama į Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-99 „Dėl Alytaus  miesto lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo“, 28.4.1 papunktį, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorės Gitos Vitkauskienės 2019-05-30 siūlymą „Dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti su Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorės Gitos Vitkauskienės   2019-05-30 siūlymu nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu.

2. Nutraukti 2019-09-27 darbo sutartį su Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“  direktore Gita Vitkauskiene pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu).

3. Išmokėti atleidimo iš pareigų dieną Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“  direktorei Gitai Vitkauskienei jai priklausantį darbo užmokestį, piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu teisė į tokias atostogas būtų sutarties nutraukimo dieną, ir penkių mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką iš Alytaus lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ skirtų lėšų.

4. Pavesti nuo 2019-09-30 Linai Brenkevičienei, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“  direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai vykdyti Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“  direktoriaus funkcijas, kol bus paskirtas šios mokyklos  direktorius, už papildomą darbo krūvį mokant jai 30 proc. jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką.

5. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti susitarimą su Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“  direktore Gita Vitkauskiene dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu bei pasirašyti ir kitus dokumentus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      

 


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

„DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“

DIREKTORIAUS“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-10

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybėje gautas Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ (toliau – lopšelis-darželis) direktorės Gitos Vitkauskienės 2019-05-30 siūlymas Alytaus miesto savivaldybės tarybai šalių susitarimu su ja 2019-09-27 nutraukti darbo sutartį.  Direktorės vadovavimo lopšeliui-darželiui darbo stažas 29 m.

Siūloma svarstyti lopšelio-darželio direktorės Gitos Vitkauskienės siūlymą 2019-09-27 nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Teisės aktai leidžia, kad lopšelio-darželio direktorei atleidimo iš pareigų dieną būtų išmokėtas jai priklausantis darbo užmokestis, piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu teisė į tokias atostogas būtų sutarties nutraukimo dieną, ir penkių mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

                     

                     

 

 

Vedėjo pavaduotojas                                                                                                Giedrius Šimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 129, +370 620 24536, el. p. giedrius.simas@alytus.lt

Į pradžią