Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-231 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-231

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisykles, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „7. Galimybė lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį vasarą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais) sudaroma vaikams, kurių tėvai (globėjai) pateikia prašymą ir sumoka išankstinį mokestį. Prašymas pateikiamas iki birželio 1 dienos. Jame nurodomas mėnuo, kada vaikas lankys lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį, ir iki birželio 24 dienos turi būti sumokėtas išankstinis mokestis už liepos mėnesį ir/arba iki liepos 24 d. už rugpjūčio mėnesį (išankstinis mokestis skaičiuojamas pagal mėnesio darbo dienų skaičių).

 Mokestis negrąžinamas tėvams, kurie parašė prašymus dėl įstaigos lankymo liepos ir rugpjūčio mėnesiais, tačiau vaiko į įstaigą nevedė, išskyrus vaiko ligos ir/arba vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvų) kasmetinių atostogų laikotarpį. Dėl vaiko ligos ir tėvų kasmetinių atostogų susidariusia mokesčio permoka  mažinamas kito mėnesio mokestis“.

2. Papildyti 1 punktą 1.7 papunkčiu:

„1.7. žiemos laikotarpiu, jeigu oro temperatūra žemesnė nei -20 °C.“

3. Papildyti 1 punktą 1.8 papunkčiu:

„1.8. vasaros metu, jeigu oro temperatūra patalpoje aukštesnė nei +28 °C.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

(data)

Alytus

 

 

 

Atsižvelgiant į tėvelių skundus dėl mokesčio už lopšelį-darželį lengvatos netaikymo tėvų atostogų metu liepos ir rugpjūčio mėnesiais, dėl mokesčio lengvatos netaikymo dirbantiems pagal kintamą darbo grafiką ir dėl šeimyninių ar kitų aplinkybių nevedant vaiko į ugdymo įstaigą ne ilgiau kaip 3 darbo dienas per mėnesį, pakeičiamas Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių 7 punktas, kuriame numatoma galimybė taikyti lengvatas pirmiau išvardytiems atvejams.

 Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių 1 punktas papildomas 1.7. papunkčiu dėl mokesčio lengvatos taikymo žiemos laikotarpiu, jeigu oro temperatūra žemesnė nei -20 °C ir 1.8. papunkčiu  dėl mokesčio lengvatos taikymo vasaros metu, jeigu oro temperatūra patalpoje yra aukštesnė nei +28 °C.

 

Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių keitimų ir papildymų lentelė

 

2015-06-16 spr. Nr. T-196 patvirtintų taisyklių punktai

Pakeisti taisyklių punktai

7. Tėvams, pageidaujantiems, kad jų vaikai lankytų lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį vasaros laikotarpiu, mokestis taikomas bendra tvarka.

7. Galimybė lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį vasarą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais) sudaroma vaikams, kurių tėvai (globėjai) pateikia prašymą ir sumoka išankstinį mokestį. Prašymas pateikiamas iki birželio 1 dienos. Jame nurodomas mėnuo, kada vaikas lankys lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį, ir iki birželio 24 dienos turi būti sumokėtas išankstinis mokestis už liepos mėnesį ir/arba iki liepos 24 d. už rugpjūčio mėnesį (išankstinis mokestis skaičiuojamas pagal mėnesio darbo dienų skaičių).

 Mokestis negrąžinamas tėvams, kurie parašė prašymus dėl įstaigos lankymo liepos ir rugpjūčio mėnesiais, tačiau vaiko į įstaigą nevedė, išskyrus vaiko ligos ir/arba vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvų) kasmetinių atostogų laikotarpį. Dėl vaiko ligos ir tėvų kasmetinių atostogų susidariusia mokesčio permoka  mažinamas kito mėnesio mokestis.

 

1.7. žiemos laikotarpiu, jeigu oro temperatūra žemesnė nei – 20 °C.

 

1.8. vasaros metu, jeigu oro temperatūra patalpoje aukštesnė nei +28 °C.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Laima Kairienė

 

Tel. (8 315) 55 184, +370 620 24601, el. p. laima.kairiene@alytus.lt

Į pradžią