Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-219 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI

                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-219

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI

 

2019-06-27 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-36 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“, Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimu Nr. T-177 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija nuomotųsi lengvąjį tarnybinį automobilį pagal veiklos nuomos sutartį, brangesnį kaip 26 065,80 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Nerijus Cesiulis                                       


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. ,,Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2.1 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-177 patvirtintų Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių 4 p.: ,,Įstaigos ne brangesnius kaip 17 377,20 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus lengvuosius automobilius, ne brangesnius kaip 26 065,80 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), gali įsigyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį savarankiškai, jeigu yra numatyta lėšų jų sąmatose, o brangesnius kaip 17 377,20 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus lengvuosius automobilius, brangesnius kaip 26 065,80 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) – tik leidus savivaldybės tarybai.

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2019-01-30 sprendimu Nr. T-36 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ patvirtino 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžetą, kuriame numatytos lėšos (6 000,00 Eur) Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnybinio automobilio nuomai pagal veiklos nuomos sutartį. Tarnybinių automobilių nuomai 2019 m biudžete lėšos patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2.2 punktu – iki 0,78 procento savivaldybės biudžeto darbo užmokesčio asignavimų.

 

 

Vidaus ūkio skyriaus vedėja                                                               Violeta Stanionienė

 

Tel. (8 315) 55 159, +370 620 24609, el. p. violeta.stanioniene@alytus.lt

 

Projekto alternatyva:

DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMUI

Į pradžią