Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-220 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-220

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti:

1.1.  Jazminų ir Volungės g. žiedinės sankryžos įrengimo projektui.

1.2. Miklusėnų g. automobilių stovėjimo vietų  įrengimo projektui.

1.3. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Pramonės g. 1B remonto  projektui.

2. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti:

2.1. Jazminų ir Volungės g. žiedinės sankryžos įrengimo projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

2.2. Miklusėnų g. automobilių stovėjimo vietų įrengimo projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

2.3. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Pramonės g. 1B remonto projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

(data)

Alytus

 

 

 

Dėl sprendimo projekto 1.1 punkto. Jazminų ir Volungės g. žiedinės sankryžos įrengimo projektas teikiamas atsižvelgiant į UAB „Celsis“ naują 2019-04-01prašymą. Pagal UAB „Celsis“ 2016-12-07 prašymą dėl infrastruktūros sutarties sudarymo, savivaldybės taryba 2018-03-29 sprendimu Nr. T-73 pritarė J. Matulaičio gatvės statybos, įrengiant žiedinę sankryžą Jazminų gatvėje, projektui. Po šio tarybos sprendimo buvo parengtas infrastruktūros objektų plėtojimo sutarties projektas. Pagal jį UAB „Celsis“ įsipareigojo parengti J. Matulaičio gatvės ir Jazminų g. žiedinės sankryžos projektą. Sutartis nebuvo pasirašyta, nes iki šios dienos dar nėra suformuotas J. Matulaičio gatvės sklypas. UAB „Celsis“ 2019-04-01 raštu Nr. 2019-05/A „Dėl sprendinių schemos pateikimo ir sutarties sudarymo“ kreipėsi į savivaldybės administraciją  pateikdamas naują UAB „Celsis“ tenkinančią projektinių sprendinių schemą. Pagal šią schemą UAB „Celsis“ nurodo, kad projektavimo darbus vykdys tik planuojamame J. Matulaičio gatvės sklype, o žiedinę (ar šviesaforinę) sankryžą ir kitus sprendinius Jazminų g. sklype turi suprojektuoti ir įsirengti Alytaus miesto savivaldybės administracija. Šį UAB „Celsis“ prašymą apsvarstė savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-23 įsakymu Nr. DV-1281 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų prašymų projektuoti ir statyti statinius savivaldybės nuosavybės teise valdomuose sklypuose arba valstybinėje žemėje nagrinėjimo komisijos“ sudaryta komisija ir informavo pareiškėją, kad naujas infrastruktūros objektų plėtojimo sutarties projektas bus parengtas po savivaldybės taybos sprendimo dėl pritarimo Jazminų gatvės žiedinės sankryžos su Jaunimo gatve projektui.

Jazminų ir Volungės g. žiedinės sankryžos įrengimo projektas preliminariai kainuotų apie 3 000,00 Eur. Sankryžos su prieigomis įrengimo darbų orientacinė kaina apie 40 000 Eur. Neparengus šio projekto J. Matulaičio g. projektas būtų beprasmis, nes J. Matulaičio gatvė nesusijungtų su Jazminų gatve, ji baigtųsi dabartinėje esamoje automobilių stovėjimo aikštelėje.

Dėl sprendimo projekto 1.2 punkto. Miklusėnų gatvės, įrengiant automobilių stovėjimo vietas, projektas teikiamas atsižvelgiant į Alytaus miesto saugaus eismo komisijos siūlymą (komisijos 2019-04-18 protokolas Nr. KPPt-148). Saugaus eismo komisija, nagrinėdama eismo sąlygas Miklusėnų gatvėje, pasiūlė Miklusėnų g. šaligatvį projektuoti dešinėje pusėje ir prie jo –  automobilių stovėjimo vietas, o kairėje pusėje šaligatvį naikinti ir jo sąskaita paplatinti Miklusėnų gatvę, taip pat suprojektuoti perėją per Miklusėnų g. ties įvažiavimo į lopšelį-darželį „Vyturėlis“ keliuku ir taku link Putinų gatvės. Projekto parengimas ir įgyvendinimas kainuotų apie 120 000 Eur, jeigu automobilių stovėjimo vietos būtų įrengiamos pagal visą gatvės ilgį nuo Miklusėnų  g. 41 sklypo. Įgyvendinus šį projektą bus pagerintos saugaus eismo sąlygos Miklusėnų g. ir dalinai bus išspręstas automobilių stovėjimo vietų klausimas Miklusėnų g. prieigose.

Dėl sprendimo projekto 1.3 punkto. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Pramonės g. 1B remonto projektas teikiamas atsižvelgiant į tai, kad pagal savivaldybės administracijos pateiktą paraišką iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos buvo gautos šio projekto rengimui bei įgyvendinimui  lėšos 2019 metams 1 079 000,00 Eur. (2019-04-19 sutartis Nr. VSR-47/sr-958). Šio projekto apimtimi bus suremontuotos visos vidaus patalpos, apšiltintas pastatas bei atnaujintas didžiosios salės ir holų apšvietimas, garso sistemos. Tolimesniam šio projekto finansavimui Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2020 m. skirs dar 1 079 000 Eur.

Sprendimo 2 punktu siūloma savivaldybės administracijai pavesti 1 punkte nurodytų  projektų parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

              Įgyvendinus šiuos projektus, pagerės miesto bendruomenės narių gyvenamoji aplinka ir miesto įvaizdis.

Teisės akto projektas neturi įtakos korupcijai savivaldybėje pasireikšti, todėl neatliktinas antikorupcinis vertinimas.

 

 

Vedėja                                                                                                         Irena Pankienė                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedėjo pavaduotojas Sigitas Stumbras

 

Tel. (8 315) 55 187, +370 698 25173, el. p. sigitas.stumbras@alytus.lt

Į pradžią