Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-222 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                       Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-222

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,

Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m.  ­­­___________________   d.

sprendimu Nr.                                                                                             

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis.

2. Šiuo aprašu siekiama padėti Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams tinkamai tvarkyti asmens duomenis, užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų ir rekomendacijų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba) veikloje.

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE

 

3. Savivaldybės tarybos nariai, tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų apsaugos principų:

3.1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo – asmens duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

3.2. tikslo apribojimo – asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau jų netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu;

3.3. duomenų kiekio mažinimo – nereikalauti pateikti tų duomenų, kurie nėra būtini savivaldybės tarybos nario funkcijoms vykdyti, nekaupti ir netvarkyti perteklinių duomenų ir duomenų, kurie nėra būtini tikslams pasiekti;

3.4. tikslumo – užtikrinti asmens duomenų tikslumą ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, juos atnaujinti, netikslius ar neišsamius duomenis ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba jų tvarkymą sustabdyti;

3.5. saugojimo trukmės apribojimo – asmens duomenis saugoti ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Leistina asmens duomenų saugojimo trukmė vertinama pagal teisėtą tvarkymo tikslą;

3.6. vientisumo ir konfidencialumo – užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo, neteisėto duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. Atlikdami savivaldybės tarybos nario pareigas, savivaldybės tarybos nariai privalo:

4.1. laikyti paslaptyje, neatskleisti trečiosioms šalims (žiniasklaidai, šeimos nariams ir kitiems asmenims) bet kokios su asmens duomenimis susijusios informacijos, su kuria buvo susipažinta vykdant savivaldybės tarybos nario funkcijas, išskyrus, jeigu tokia informacija buvo vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja ir pasibaigus savivaldybės tarybos nario įgaliojimams;

4.2. neviešinti asmens duomenų asmeniniuose tinklaraščiuose ar kituose socialiniuose tinkluose;

4.3. dokumentus su asmens duomenimis laikyti, kol pasiekiamas su šiais asmens duomenimis susijęs tikslas;

4.4. popierines dokumentų kopijas naikinti popieriaus smulkintuvu ar kitomis priemonėmis, kurios užtikrina asmens duomenų visišką sunaikinimą;

4.5. vengti perteklinių duomenų apie fizinius asmenis savivaldybės tarybos sprendimų projektuose, jei to daryti neįpareigoja konkretus teisės aktas ar kitos su dokumento rengimu susijusios aplinkybės, dėl kurių atskleisti asmens duomenis yra būtina, kad būtų įgyvendinti siekiami tikslai;

4.6. nesudaryti trečiosioms šalims sąlygų susipažinti su dokumentais, nuotraukomis, vaizdo ar garso įrašais, kuriuose yra asmens duomenų.

5. Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų ar darbo grupių posėdžių metu savivaldybės tarybos nariai privalo:

5.1. nenaudoti konkrečių fizinių asmenų duomenų (vardo, pavardės, gimimo datos, kontaktinių duomenų), neatskleisti asmens kodų. Kreipiantis į konkretų asmenį, tikslinga vartoti bendras formuluotes („direktorius“, „atleidžiamas darbuotojas“, ,,asmuo“, ,,pilietis“ ir t. t.);

5.2. neatskleisti specialių kategorijų asmens duomenų (informacijos apie sveikatos būklę, nustatyto darbingumo, neįgalumo, specialiųjų poreikių lygio duomenų, duomenų apie rasinę, etninę kilmę (pavyzdžiui, kad patalpos išnuomojamos romų kilmės žmogui), politinių pažiūrų, religinių ar filosofinių įsitikinimų, duomenų apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ar orientaciją);

5.3. neatskleisti informacijos apie kitus duomenis (teistumą, administracinių ar kitokių nusižengimų padarymą ir aplinkybes, tarnybinės, drausminės atsakomybės taikymą ir kt.).

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Savivaldybės tarybos nariai su šiuo aprašu turi susipažinti pasirašytinai ir nuo šio aprašo priėmimo dienos iki kito savivaldybės tarybos posėdžio pasirašyti pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (forma pateikiama priede).

7. Už šią procedūrą atsakingas Alytaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas.

8. Pasirašyti pasižadėjimai saugoti asmens duomenų paslaptį saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

9. Savivaldybės tarybos nariai už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Šis aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar pripažintas netekusiu galios savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo

priedas

 

(Pasižadėjimo saugoti asmens duomenų paslaptį forma)

 

PASIŽADĖJIMAS

SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ

______________________

(data)

Alytus

 

Aš, __­_____________________________________________________________, suprantu,

                                                     (tarybos nario vardas, pavardė)

kad savivaldybės tarybos nario veikloje susipažinsiu su asmens duomenimis, kurie negali būti atskleisti, perduoti neįgaliotiems asmenims arba institucijoms;

kad netinkamas duomenų saugojimas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

Aš įsipareigoju:

saugoti asmens duomenų paslaptį;

neatskleisti, neperduoti informacijos nė vienam asmeniui ar institucijai, neįgaliotiems naudotis šia informacija;

nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis asmenims, kurie nėra įgalioti naudotis šia informacija.

 

Aš žinau, kad:

asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka;

už neteisėtą asmens duomenų atskleidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

                     

 

 

____________                                  _____________           _________________________

    (pareigos)                                                        (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-11

Alytus

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Šiuo Asmens duomenų tvarkymo Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašu siekiama reglamentuoti Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, kaip tinkamai tvarkyti asmens duomenis, užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų ir rekomendacijų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikloje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens duomenų apsaugos pareigūnė (vyriausioji specialistė)         Giedrė Lazarevičė

Tel. (8 315) 55 138, +370 611 31043, el. p. giedre.lazarevice@alytus.lt

Į pradžią