Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-221 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-06-13 Nr. TŽ-221

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisykles, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Įvažiavimo kelių dangai remontuoti, automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti arba išplėsti, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams dalį lėšų skiria savivaldybė, jeigu kitą dalį reikiamos sumos sumoka fiziniai ar juridiniai asmenys. Ši sąlyga taikoma daugiabučių namų savininkų bendrijoms, nuomojančioms valstybinės žemės sklypus, ir pagal planavimo dokumentus valstybinėje žemėje esantiems ir galimiems statyti statiniams. Skiriamų lėšų dalis paskirstoma taip:

1.1. Nerenovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 60 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 40 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.2. Nerenovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 50 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 50 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.3. Renovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 70 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 30 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.4. Renovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 60 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 40 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.5. Grupės renovuotų namų (ne mažiau kaip trijų daugiabučių namų), kurių detalieji planai yra parengti ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, besinaudojančių bendra infrastruktūra, bendro naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams savivaldybė skiria 90 proc., jeigu namų  butų ir kitų patalpų savininkai skiria 10 proc. sąmatinės objekto vertės. Tačiau savivaldybės skiriama parama negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų grupės renovuotų namų bendros infrastruktūros objektui.

1.6. Grupės renovuotų namų (ne mažiau kaip trijų daugiabučių namų), kurių detalieji planai yra parengti, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, besinaudojančių bendra infrastruktūra, bendro naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams savivaldybė skiria 80 proc., jeigu namų butų ir kitų patalpų savininkai skiria 20 proc. sąmatinės objekto vertės. Tačiau savivaldybės skiriama parama negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų grupės renovuotų namų bendros infrastruktūros objektui.

1.7. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių, kelio statinių statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams savivaldybė skiria 70 proc., jeigu fiziniai ar juridiniai asmenys skiria 30 proc. objekto vertės.

1.8. Kitais atvejais savivaldybė skiria 50 proc., jeigu 50 proc. skiria fiziniai ar juridiniai asmenys.“

2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Darbų eilės sąrašas sudaromas pagal prašymų pateikimo datą. Šiems projektams teikiamas prioritetas kitų savivaldybės nuosavybės teise priklausančių kelių, kelio statinių, infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) atžvilgiu.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-13

(data)

Alytus

 

 

 

              Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 16 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 16 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalį bei Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2019-05-07 reikalavimą Nr. 2-8(1.19), Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2019-06-05 potvarkį Nr. 14-15(1.1) „Dėl Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2019-05-07 reikalavimo Nr. 2-8(1.19) „Dėl Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo“ įvykdymo termino nustatymo“ , kuriuo įvykdymo terminas nurodytas iki 2019-06-30, papildomos galiojančios Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklės (toliau – taisyklės). Pakeitimai pateikiami lyginamojoje lentelėje:

 

Galiojančių taisyklių 1 punktas

Taisyklių projekto 1 punktas

1. Įvažiavimo kelių dangai remontuoti, automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti arba išplėsti, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams dalį lėšų skiria savivaldybė, jeigu kitą dalį reikiamos sumos sumoka fiziniai ar juridiniai asmenys. Ši sąlyga taikoma daugiabučių namų savininkų bendrijoms, nuomojančioms valstybinės žemės sklypus, ir pagal planavimo dokumentus valstybinėje žemėje esantiems ir galimiems statyti  statiniams. Skiriamų lėšų dalis paskirstoma taip:

1. Įvažiavimo kelių dangai remontuoti, automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti arba išplėsti, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams dalį lėšų skiria savivaldybė, jeigu kitą dalį reikiamos sumos sumoka fiziniai ar juridiniai asmenys. Ši sąlyga taikoma daugiabučių namų savininkų bendrijoms, nuomojančioms valstybinės žemės sklypus, ir pagal planavimo dokumentus valstybinėje žemėje esantiems ir galimiems statyti statiniams. Skiriamų lėšų dalis paskirstoma taip:

1.1. Nerenovuotų daugiabučių namų, kuriems yra parengti detalieji planai ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 60 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 40 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.1. Nerenovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 60 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 40 proc. sąmatinės objekto vertės

1.2. Nerenovuotų daugiabučių namų, kuriems yra parengti detalieji planai, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 50 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 50 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.2. Nerenovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 50 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 50 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.3. Renovuotų daugiabučių namų, kuriems yra parengti detalieji planai ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 70 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 30 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.3. Renovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 70 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 30 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.4. Renovuotų daugiabučių namų, kuriems yra parengti detalieji planai, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 60 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 40 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.4. Renovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 60 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 40 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.5. Grupės renovuotų namų (ne mažiau kaip trims daugiabučiams namams), kuriems yra parengti detalieji planai ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, besinaudojančių bendra infrastruktūra, bendro naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams savivaldybė skiria 90 proc., jeigu namų  butų ir kitų patalpų savininkai skiria 10 proc. sąmatinės objekto vertės. Tačiau savivaldybės skiriama parama negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų grupės renovuotų namų bendros infrastruktūros objektui.

1.5. Grupės renovuotų namų (ne mažiau kaip trijų daugiabučių namų), kurių detalieji planai yra parengti ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, besinaudojančių bendra infrastruktūra, bendro naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams savivaldybė skiria 90 proc., jeigu namų  butų ir kitų patalpų savininkai skiria 10 proc. sąmatinės objekto vertės. Tačiau savivaldybės skiriama parama negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų grupės renovuotų namų bendros infrastruktūros objektui.

1.6. Grupės renovuotų namų (ne mažiau kaip trims daugiabučiams namams), kuriems yra parengti detalieji planai, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, besinaudojančių bendra infrastruktūra, bendro naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams savivaldybė skiria 80 proc., jeigu namų  butų ir kitų patalpų savininkai skiria 20 proc. sąmatinės objekto vertės. Tačiau savivaldybės skiriama parama negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų grupės renovuotų namų bendros infrastruktūros objektui.

1.6. Grupės renovuotų namų (ne mažiau kaip trijų daugiabučių namų), kurių detalieji planai yra parengti, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, besinaudojančių bendra infrastruktūra, bendro naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams savivaldybė skiria 80 proc., jeigu namų butų ir kitų patalpų savininkai skiria 20 proc. sąmatinės objekto vertės. Tačiau savivaldybės skiriama parama negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų grupės renovuotų namų bendros infrastruktūros objektui.

 

1.7. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių, kelio statinių statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams savivaldybė skiria 70 proc., jeigu fiziniai ar juridiniai asmenys skiria 30 proc. objekto vertės.

1.7. Kitais atvejais savivaldybė skiria 50 proc., jeigu 50 proc. skiria fiziniai ar juridiniai asmenys.

1.8. Kitais atvejais savivaldybė skiria 50 proc., jeigu 50 proc. skiria fiziniai ar juridiniai asmenys.

Galiojančių taisyklių 9 punktas

Taisyklių projekto 9 punktas

9. Darbų eilė nustatoma pagal prašymų pateikimo datą.

9. Darbų eilės sąrašas sudaromas pagal prašymų pateikimo datą. Šiems projektams teikiamas prioritetas kitų savivaldybės nuosavybės teise priklausančių kelių, kelio statinių, infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) atžvilgiu.

 

 

Vedėja                                                                                                         Irena Pankienė                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedėjo pavaduotojas         Sigitas Stumbras

 

Tel. (8 315) 55 187, +370 698 25173, el. p. sigitas.stumbras@alytus.lt

Į pradžią