Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-218 2019-06-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-12 Nr. TŽ-218

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano,  patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, priedus:

1. 1 priedą – Švietimo programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2. 2 priedą – Sveikatos apsaugos programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

3. 3 priedą – Socialinės apsaugos programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

4.  4 priedą – Kultūros programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

5. 5 priedą – Kūno kultūros ir sporto programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

6. 6 priedą – Savivaldybės veiklos programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

7. 8 priedą –  Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

8. 9 priedą – Turto valdymo ir plėtros programą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-12

Alytus

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-03-12 įsakymu Nr. V-200 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ Alytaus miesto savivaldybei skirta 17,0 tūkst. Eur dotacija.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-03-22 įsakymu Nr. A1-161 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ Alytaus miesto savivaldybei 15,6 tūkst. Eur sumažinta dotacija socialinei paramai mokiniams.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus  2019-03-29 įsakymu Nr. V-66 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais“ Alytaus miesto savivaldybei skirta 1 863,6 tūkst. Eur dotacija, t. y. 536,4 tūkst. Eur mažiau negu buvo planuota biudžete.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-05-15 nutarimu Nr. 484 „Dėl 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ Alytaus miesto savivaldybei skirta 350,0 tūkst. Eur dotacija Naujajai gatvei nuo geležinkelio viaduko iki Alytaus miesto administracinės ribos rekonstruoti.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019-06-13 įsakymu Nr. 3-283 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais“ Alytaus miesto savivaldybei skirta 75,7 tūkst. Eur dotacija Jūratės gatvei kapitališkai remontuoti.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019-03-05 įsakymu Nr. V-19 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo 2019 metais“ Alytaus miesto savivaldybei skirta 10,8 tūkst. Eur.

Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-04-24 įsakymu Nr. A1-222 „Dėl 2019 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“ Alytaus miesto savivaldybei skirta 37,0 tūkst. Eur remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje.

Savivaldybės planas tikslinamas atsižvelgiant į švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, kultūros, kūno kultūros ir sporto, savivaldybės veiklos, infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo ir turto valdymo ir plėtros programų koordinatorių prašymus.

Vadovaujantis priimtais norminiais teisės aktais ir programų koordinatorių pateiktais prašymais Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 2019 m. asignavimai mažinami 10,2 tūkst. Eur  ir sudaro 75 974,1 tūkst. Eur.

 

PRIDEDAMA:

1. 2019–2021 m. strateginio veiklos plano programų tikslinimo lentelė, 5 lapai.

2. 2019–2021 m. strateginio veiklos plano programų suvestinė, 1 lapas.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Romualda Poškevičienė

 

Tel. (8 315) 55 152, +370 620 24732, el. p. romualda.poskeviciene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-218 - 1 PRIEDAS-ŠVIETIMO PROGRAMA
TŽ-218 - 2 PRIEDAS-SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
TŽ-218 - 3 PRIEDAS-SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA
TŽ-218 - 4 PRIEDAS-KULTŪROS PROGRAMA
TŽ-218 - 5 PRIEDAS-SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA
TŽ-218 - 6 PRIEDAS-INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA
TŽ-218 - 7 PRIEDAS-KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
TŽ-218 - 8 PRIEDAS-TURTO VALDYMO IR PLĖTROS PROGRAMA
TŽ-218 - 9 PRIEDAS-2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ TIKSLINIMO LENTELĖ
TŽ-218 - 10 PRIEDAS-2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO (SVP) PROGRAMŲ SUVESTINĖ
Į pradžią