Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-217 2019-06-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-06-12 Nr. TŽ-217

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:           

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ dėstomąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžetą:

1. 64643,3 tūkst. eurų pajamas (pridedama), iš jų 6076,7 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutį;

2. 64643,3 tūkst. eurų asignavimus programoms finansuoti, paskirstytus pagal asignavimų valdytojus (pridedama) ir lėšų šaltinius (pridedama), iš jų:

2.1. 52148,1 tūkst. eurų išlaidas, iš jų 32936,9 tūkst. eurų darbo užmokesčio fondą;

2.2. 12495,2 tūkst. eurų turtui įsigyti.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-12

Alytus

 

 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-03-22 įsakymu Nr. A1-161 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ Alytaus miesto savivaldybei sumažinta dotacija socialinei paramai mokiniams 15,6 tūkst. Eur.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus  2019-03-29 įsakymu Nr. V-66 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais“ Alytaus miesto savivaldybei skirta dotacija 1863,6 tūkst. Eur, t. y. 536,4 tūkst. Eur mažiau negu buvo planuota biudžete.

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-05-15 nutarimu Nr. 484 „Dėl 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ Alytaus miesto savivaldybei skirta 350,0 tūkst. Eur dotacija Naujajai gatvei nuo geležinkelio viaduko iki Alytaus miesto administracinės ribos rekonstruoti.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019-06-13 įsakymu Nr. 3-283 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais“ Alytaus miesto savivaldybei skirta 75,7 tūkst. Eur dotacija Jūratės gatvei (Nr. AM0072) kapitališkai remontuoti.

ES finansinės paramos lėšos didinamos 54,0 tūkst. Eur.

Įstaigų veiklos pajamos didinamos 6,0 tūkst. Eur.

Todėl reikalinga sumažinti savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus 66,3 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžetas keičiamas pagal švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, kultūros, kūno kultūros ir sporto, savivaldybės veiklos, infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo, turto valdymo ir plėtros programų koordinatorių prašymus.

PRIDEDAMA. 2019 m. biudžeto tikslinimų lentelė, 8 lapai.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Jolita Majauskienė

 

Tel. (8 315) 55 148, el. p. jolita.majauskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-217 - 1 PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
TŽ-217 - 2 PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
TŽ-217 - 3 PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PAJAMOS
TŽ-217 - 4 PRIEDAS-2019 M. BIUDŽETO TIKSLINIMŲ LENTELĖ
Į pradžią